دراوایل دهه ی ۶۰می بایستی به مدرسه می رفتم که به دلیل فراگیرنبودن آموزش

 وپرورش روستای کوچک ما ازمعلم محروم ماند یک سال از مدرسه دورماندم و در

سال بعد هم به دلیل فوت پدرفاصله ام از یادگیری بیشتروبیشترگردید دوباره مدرسه

را جاگذاشتم سال آتی درپایه ی اول ابتدایی مجددا" ثبت نام نمودم سنم به ۸سال

 تمام رسیده بود کوچک بودم ولی فکری بزرگ مرا به آینده ای روشن نوید می دادبا

 کمک خانواده تصمیم گرفتم دست ازتحصیل برندارم برای سومین سال متوالی درروستای

همسایه که سوجه نام د ارد درپایه ی اول ابتدایی ثبت نام نمودم استارت واقعی ازهمین

جاشروع شدهرروز  گامهای کوچک خودرا به حرکت درمی آوردم وبه روستای محل

تحصیلم می رفتم زمستان سرد وسخت ،نبود امنیت ،وجود حیوانات درّنده نتوانستند برسر

راه کودکی بااراده ممانعت ایجاد نمایندتااینکه باموفقیّت نسبی وارد پایه ی دوّم ابتدایی شدم

 دوماهی ازپایه ی دوم نگذشته بود که به دلیل مشکلات فراوان که دراین جا لارم به ذکر

 آ‌‌ن نیست به شهرستان اشنویه مهاجرت کردیم درشهر هر شب به یاد روستا ودوستان کوچکم

 اشک می ریختم ولی پسر روستایی دوباره خود را پیدا نموده وجزو شاگرد خوبهای کلاس

 شدم کم کم با شهر ومحیط جدید انس گرفتم تااینکه درپایه ی چهارم ابتدایی تصمیم برآن

گرفتم با حرکتی هدفدار که آمیخه به عشق بود آموزگارگردم این علاقه را مردودی های 

 پی درپی ومعلّمان دلسوزی که همیشه برایم ماندگارند درمن ایجاد نمودندمقطع ابتدايي

درروزگاران بسيار سختي به پايان رسيد وارد دوره ي سه ساله ي راهنمايي شدم با

خود مي گفتم خداي من آيا مشكلات به من اين مجال رامي دهند كه براي خود درآينده

شغلي مفيد فراهم سازم هرطور بود به سفارش دوستي كه ايشان فرمودند اگر مي خواهي

 درآينده معلم شوي به دانشسرا برو جرقه اي درزندگيم زده شددانستم كه بهترين راه

 رسيدن به بزرگترين آرزوي تمام عمرم رفتن به دانشسرا ست درآزمون دانشسراهاي

 تربيت معلمي شركت نمودم تااينكه خبرقبولي خودرا ازروزنامه ها يافتم بسيارخوشحال

 شدم بدين ترتيب جرقه اي كه قبلا"زده شده بود براي هميشه درزندگيم روشن گرديد و

هميشه خدايم را ازاين بابت شاكرم بله درسال ۱۳۷۰براي اولين باروارد مهاباد و

دانشسراي تربيت معلم شهيد مدرس شدم مدت چهارسال آموزشهاي تئوري وعملي

 معلمي را گذراندم تااينكه درسال ۱۳۷۴بامدرك ديپلم آموزش وپرورش فارغ التحصيل

 شدم واما خبري ازاستخدامي نبودآري روءيايم هنوزعملي نشده بود وازاين بابت آزرده

خاطر شدم دربسياري ازمواقع بادوستان دانشسرائيم قدم مي زدم ولي بيكاري وفشار

زندگي به دلايلي كه ازبيان آنها معذورم زندگي را برمن سخت نموده بود به دليل نبود

 پدرومادروسرپرستي برادر وخواهرممجبورشدم ازدواج كنم مخارج سخت زندگي از

يك طرف سرپرستي خانواده سخت ترين شرايط زندگي درآن سالها را برايم رقم زد كه

 هيچوقت حسرت آن روزها را نخواهم خورد ولي واقعا"تجربه هاي سختي را روزگار

پيش رويم نهاد بيكاري من ومات ومبهوت نمود تااينكه به شغل دكان داري روي آوردم

 شب وروزها بدين منوال مي گذشت تااينكه بعد از دوسال وشش ماه تمام جذب خدمت

 آموزگاري شدم آموزگاري كه دردورا ن دانشسرابا خونم عجين شده بود ولي وقفه ی

 نزدیک به سه سال تمامی انگیزه وعلاقه را ازبین برده بود روستای محل خدمتم

سردره ازروستاهای شهرستان اشنویه بود وارد تدریس درکلاس چندپایه شدم تازه

 فهمیدم که تدریس کارآسانی نیست باید ازجان مایه گذاشت ودریک زنگ ۴۵دقیقه ای

 باید فعالیت درسی سه کلاس را با هم مدیریت نمود مدت یکی دوسال به همین رویه

گذشت دوباره تصمیم گرفتم که حتما"به تحصیلات عالیه هرطور که شده ادامه دهم

 شروع به مطالعه ی دروس دبیرستان نمودم تااینکه وارد تربیت معلم شهید رجایی شدم

 وبا گرفتن مدرک فوق دیپلم  دردانشگاه آزادمهاباد قبول شدم  تااینکه به لطف خدای

 متعال وتلاش وپشتکارمدرک کارشناسی گرفتم وهم اکنون با تجربیاتی که درطی

سالیان طولانی تدریس وآموزش اندوخته ام درخدمت دانش آموزان پایه ی دوم ابتدایی 

 هستم وسعی دارم با مطالعه ی کتب درسی وغیر درسی بار اندوخته هایم را بیشترکنم

تاهمیشه بادست پردرکلاس حضور پیداکنم ..

 

                  آموزگاران پایه گذاران آموزش وپرورش کودکان یک جامعه هستند

                           نویسنده ی وبلاگ                                               

                           

 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در سه شنبه ۱۷ آذر۱۳۸۸ و ساعت ۲۰ بعد از ظهر |
 

 معلمی هنراست تربیت انسان است آنهم ازنوع پیچیده اش.......

نگرانی یک معلم درطول یک سال تحصیلی چیست ؟وازچه نشات می گیرد؟

باشروع سال تحصیلی تلاش همگی آموزگاران برای تدارک یک کلاس منسجم شروع می شود وتلاشهایی

به ترتیب ذیل  ازسوی این عزیزان بعمل می آید :

1.درروزاول کتب درسی بین بچه هاتوزیع می شود.

2.درهفته ی اول برنامه ی درسی به بچه ها داده می شود وبعضی ها دریکی دوروزاول به بچه ها برنامه می دهند.

3.انتظارات ازبچه ها جهت انسجام ورسیدن به اهداف تعلیم وتربیت ازسوی معلم تعیین می شودمثلا" :

الف:کتب درسی طبق برنامه ی کلاسی باید روزانه توسط بچه ها درمنزل مرتب شوند .

ب :فعالیت هایی مانند فارسی نوشتاری وریاضی درسرکلاس وساعت آن ماده ی درسی انجام می گیرد.

ج :درهنگام آموزش وتدریس دانش آموزان باید به نظم کلاس کمک کنند وازخوردن وآشامیدن وحرف زدن های

اضافی وبی موقع بپرهیزند.

د :فعالیت ها را درزمان تعیین شده انجام دهند.

ه  : فعالیت های تمرینی که جهت یادگیری بیشتر به بچه ها داده می شود با قلم خودشان انجام دهند می توانند

 درمواردی که با مشکلی برخورد نمودند از دیگران کمک بگیرند.

4.درانجام کارهای گروهی همکاری کنند .

5:با ایجاد یک ترکیب درست ازبی نظمی بچه های بیش فعال می کاهد وبچه های نیازمند تلاش بیشتر را در

گروه مناسب قرار می دهد.

6.معلمان عزیز به بودجه بندی دروس توجه دارند این توجه باعث نگرانی واسترس نمی شود بلکه اگر چند

صفحه ای هم عقب باشد آرامش خود را حفظ می کند زیرا می داند نباید استرس را به بچه ها منتقل نماید.

7.معلمان عزیز وعلاقمند همواره به کیفیت ویادگیری بهتر می اندیشند.

8.بهداشت روانی بچه ها را همواره مورد توجه قرار می دهد.

9.بابازخورهای به موقع بچه ها را ازفرایند پیشرفت ویا فاصله ازیادگیری آگاه می نماید.

10: ازوالدین جهت پیشرفت ورفع کاستی ها کمک می گیرد.

11 : فعایت ها یی مانند ریاضی ، فارسی نوشتاری و...به صورت روزانه ودر همان ساعت کاری

با حضور خود دانش آموز کنترل ، بررسی وبازخورد داده می شود .

موارد فوق و موارد دیگربسته به سلیقه ی معلم ازدانش آموزان خواسته می شود یک معلم زمانی می تواند

این انتظارات را دست یافتنی نماید که روی اجرای آنها پافشاری کند .

بیشتر نگرانی معلم دراین است که آیا می تواند یک کلاس منسجم وبروفق انتظارات داشته باشد.

بعضی ازبچه ها زود خود را باشرایط هماهنگ می سازند وسعی در اجرای این خواسته های مفید معلم

می نمایند ولی بعضی ها نیازمند تذکرات فراوان کنترل های بموقع وحتی همکاری والدین هستند.

باید بدانیم این بچه ها چون دانه هایی می مانند که جهت رشد وتربیت خود ازیک خاک ،آب وهوا مدد

نگرفته اند ومحیط وژنتیک آنها را متفاوت ازهم نموده است .

پس باید صبور بود وبا حوصله وتلاش سعی در به بار نشستن این محصول مهم داشت .

معلم نباید در اجرای انتظارات جهت رسیدن به اهداف ارزشمند آموزش وپرورش کوتاهی کند

باید متوجه این مهم باشد که بی توجهی به این خواسته ها باعث بی توجهی بچه ها می شود .

وممکن است تا آخر سال کلاس ایده آل خود را تحقق یافته نبیند.

آموزگار محترم وبابرنامه اگر عجله نکنی  از 15آذر وشاید زودتر متوجه ارزش ونتیجه ی کار

 خود می شودوتغییر را در تاروپود کلاسش احساس می کند وبه خود می بالد ولذّت موفقیت معلمی

 را درک می کند.آری دراین صورت نگرانی پایان می پذیرد.

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در یکشنبه ۱۵ آذر۱۳۹۴ و ساعت ۱۹ بعد از ظهر |

نام ونام خانوادگی.................................  جمع وتفریق های تکوینی     کلاس دوم حکمت

                                                          سال تحصیلی  95/94            آذرماه 

    (والدین محترم درانجام فعالیت این صفحه با صبر ومتانت دلبند تان را همراهی کنید)

1

الگوهای ده تا یی به فرزند شما درحل جمع وتفریق   های تکوینی یاری می رساند .

 

...............         ..............       ............   .....................   ............. ............  ..............-.20       -    10   -     0

 

.............         ...............      ..........     .................       ............    ...........    ...........   -   22   -   12        -     2

 

..........         ................       ...........       ...........     ............          ...........      -31        -   21        -       11

 

       97   -   .............  -77  - ...............    -  57 -    ..............   -  37-   ....................     -17   -  7

 

 

 

2

 

درآموزش   یک جمع دورقمی تکوینی یا مرحله ای مانند نمونه باید عمل شود(اگر بخواهیم دوعدد   داده شده را با هم جمع کنیم 78=  46 +    32  ابتدا        عدد 32را با   4 ده تایی جمع می کنیم عدد  72 را می نویسیم    درمرحله ی دوم 72 را با  6 یکی جمع می کنیم و78 را درپایان می نویسیم).                         خیلی مهم  :  دراین   مرحله آرامش بچه همراه استفاده از بسته های ده تایی ویکی به صورت عملی می تواند   به تثبیت یادگیری کمک کند

 

مثال:         32                            41                     21                       72                      64

               46    +                      26 +                  47  +                  13  +                   32  +

             ______                    _____               ____                  ____                   ____

               72   +

               6

            ______

               78

 

 

3

 

درآموزش    یک تفریق دورقمی به سبک نوین (مرحله ای) مانند نمونه عمل شود (اگربخواهیم   تفریق 42= 34- 76 راانجام دهیم ابتدا از 76  رقم 3      ده تایی  را    کم می کنیم  عدد 46 را می نویسیم سپس ازعدد 46 رقم 4 یکی را کم کرده به   جواب 42 می رسیم وآن را درپایین ثبت می کنیم ).

خیلی مهم    :  دراین مرحله آرامش بچه همراه   استفاده از بسته های ده تایی ویکی به صورت عملی می تواند به تثبیت یادگیری کمک   کند

 

مثال:         76                      87                 47                    29                   34      

              34  -                  46  -              21  -                 17  -                21  -

           ____                  _____          _____              _____             ______

              46 –

              4

         _____

             42

 

4

 

 برای تفریق   داده شده شکل های ده تایی ویکی بکشید ابتدا ده تایی را کم کنید وبنویسید وبعد   یکی را کم کنید بنویسید مجبورید برای کم کردن یکی ها یک بسته ی  ده تایی را باز کنید انجام این فعالیت   نیازمند یه کم مهارت است که شما دارید       (همراه رسم    شکل)

 

                                                                                                                46

                                                                                                                28  -

                                                                                                            ______

 

 

 

 

 

 

پدر   ومادر گرامیم من با انجام فعالیت های ریاضی نظم فکری پیدا می کنم پس آن را دوست   دارم

                                                                                                                                                                                                 یو سف زاده

 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۴ و ساعت ۲۲ بعد از ظهر |

به آرامی آغاز به مردن میکنی

اگر سفر نکنی،

اگر کتابی نخوانی،

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،

اگر از خودت قدردانی نکنی.

به آرامی آغاز به مردن میکنی

زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

به آرامی آغاز به مردن میکنی

اگر برده‏ی عادات خود شوی،

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی ...

اگر روزمرّگی را تغییر ندهی

اگر رنگ‏های متفاوت به تن نکنی،

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی

اگر از شور و حرارت،

از احساسات سرکش،

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامیدارند،

و ضربان قلبت را تندتر میکنند،

دوری کنی . . .

تو به آرامی آغاز به مردن میکنی

اگر هنگامی که با شغلت، یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،

اگر ورای رویاها نروی،

اگر به خودت اجازه ندهی

که حداقل یک بار در تمام زندگی‏ات

ورای مصلحتاندیشی بروی . . .

امروز زندگی را آغاز کن!

امروز مخاطره کن!

امروز کاری کن!

نگذار که به آرامی بمیری.

شعر فوق اثر پابلو نرودا     وترجمه ی احمد شاملو 

 

شعر زیر اثری ماندگار ودوست داشتنی از محمد رضا شفیعی کدکنی

 

به کجا چنین شتابان ؟

 

گون از نسیم پرسید

 

دل من گرفته زینجا

 

هوس سفر نداری

 

ز غبار این بیابان؟

 

همه آرزویم اما

 

چه کنم که بسته پایم

 

به کجا چنین شتابان؟

 

به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم

 

سفرت به خیر! اما تو و دوستی خدا را

 

چو ازین کویر وحشت به سلامتی گذشتی

 

به شکوفه ها به باران

 

برسان سلام ما را…

 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در جمعه ۲۲ آبان۱۳۹۴ و ساعت ۱۵ بعد از ظهر |
آموزش وپرورش  می خواهددرمسیری درست گام بردارد درمسیر جدید ،دانش

معنای ارزشمندی پیدا می کند انباشته کردن حافظه وبه خاطر سپاری به عنوان

هدف صرف معنایی ندارد .

به زبان روان تر اگرروزی فرزند شما با مشکلی مواجه شد این توانایی را داشته

باشد با دانش ومهارتی که کسب نموده است مشکل خود را حل کند در واقع

گلیم خود را از آب بیرون بکشد .

آموزش وپرورش گذشته ی مادرحفظیات صرف خلاصه می شد حفظ کتابهای

گلستان وبوستان نشان از سواد خوب افراد بود ولی هیچ وقت آن دانش

نتوانست به تولید محصول وخلاقیت کمک کند.

حل مساله یعنی حل موانع ومشکلات زندگی واقعی :یعنی دربن بست های

دنیا که آدمی گرفتار می شود فرزند شما بدون کمک شما وتنها به اتکای

دانش ومهارت های کسب شده راه حل پیدا می کند راه حل منطقی

وپرسود ،راه حلی که مایه ی رضایت خاطر خواهد بود.

ریاضی جدید برپایه ی حل مساله پایه ریزی شده است که درآن بچه ها

باهدایت معلم کار می کنند راه را می یابند وبه هدف می رسند این

نوع یادگیری باعث لذت می شود وشور وشعف خاصی به بچه ها

می دهد.

اگر تمامی علوم برپایه ی حل مساله تدوین شود علم معنایی حیاتی

پیدا خواهد نمود.

فواید حل مساله:

1.به استقلال دانش آموز می انجامد.

2.درمواجه با مشکلات خودش توانایی گره گشایی را پیدا می کند.

3.لذت یادگیری را به دانش آموز می چشاند.

4.به ایجاد وتولید محصول می انجامد.

5.تفکر وتعقل دانش آموز به سبب توانایی تجزیه وتحلیل رشد می کند.

6.دانش آموز به دانش ومیزان مهارت کسب شده خود آگاه می شود.

7.به نحوه ی یادگیری خود نظم می بخشد وبهتر یادگرفتن را می داند.

8.به جای گلایه وشکایت های واهی به آرامی پل های موفقیت خود

را پایه ریزی می کند.

نتیجه گیری:

من معلم ازامروز به بعد تدریس مرسوم به سبک سخنرانی را به ندرت در

دستورکارم قرار خواهم داد می دانم سخنرانی برای من لذت بخش وبرای

دیگران ملال آور است .امکانات را فراهم می آورم تا بچه ها خود خراب کنند

درست کنند وکشف کنند وآن وقت است که نه من براثر حرافی خسته

شده ام ونه دانش آموزانم ازمدرسه بیزا ر می شوند.دراین صورت است

که بچه ها باهم بودن را دوست دارند ومعلم به کارش عشق می ورزد.

باآرزوی اجرای تدریس برشیوه های درگیرانه ودانش آموز محور

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در جمعه ۲۲ آبان۱۳۹۴ و ساعت ۱۱ قبل از ظهر |
سلامی گرم ودرودی فراوان برتمامی کسانی که چون بارانند زمستان و 

 پاییز را نمی شناسند برکوه ودشت وکویر می بارانند آری اینان آموزگارانند.  

درچهره یشان نگاهی آسمانی ،در قدم هایشان استواری ،درگفتارشان  

واژه هایی انسانی ودر مهرشان چون باران دل انگیز بهاری طراوتی دوباره  

به همه می بخشند . 

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را

 

                            که کس آهوی وحشی راازاین خوشتر نمی گیرد

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در پنجشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۴ و ساعت ۲۳ بعد از ظهر |

محروم کردن ابزاری جهت پویایی بیشتر درفرایندآموزش و ارزشیابی

محروم کردن به صورت موقّت درزنگ ورزش می تواند تلاش برای 

 یادگیری وترمیم آموخته ها را دربعضی ازبچّه ها افزایش دهد.

دانش آموزی که می دانداگردرزنگ قرآن یا سایر دروس انتظارات  

معلّم را برآورده نکندوپرتلاش ظاهر نشود نمی تواند درزنگ ورزش  

حضور داشته باشد  بدین ترتیب تمام تلاش خود را به کار می برد 

 تا رضایت آموزگار را به دست آورد زیرا شاگرد متوجّه است 

 که رسیدن به یک هدف مهم درگرو رسیدن به سایر اهداف آموزشی 

 است.

این نوع محرومیت بیشتردرمورد بچّه هایی نتیجه بخش است که 

 توانایی انجام فعّالیّت رادارند ولی درانجام آن بنا به دلایلی که بیشتر 

 ریشه دربازیگوشی وکم توجّهی آن ها داردکوتاهی می کنند  معلّم 

 ضمن تذکر به این گروه ازبچه ها ازآن ها می خواهد اگر دردرس 

 مربوطه مانند قرآن ،فارسی وغیره نتیجه ی درخورتوجّه 

 نگیرندحضوردرزنگ ورزش را ازدست خواهند داد

بدین شیوه است که ازهیچ کوششی فروگذاری نخواهند کردتا به  

هدف لذّت بخش ومهم تر خود برسند ودروسی مانند فارسی ،قرآن 

 و...را جهت رسیدن به هدفی مانند ورزش را با موفّقیت پشت سر 

 می گذارند.

البته دربیشتراوقات تهدید به محروم کردن نتیجه می دهد چون  

دانش آموزی که برای انجام فعّالیّتی مانند زنگ ورزش یک هفته  

صبر می کند نمی خواهد به راحتی ازتربیت بدنی دوربماند به  

همین دلیل این دانش آموزان بر پشتکار خود در برآورده کردن 

 انتظارات معلّم می افزایند

تهدیدبه محروم کردن باید درزمان ومکان مناسب به اجرا درآید 

اگرمعلم بعد ازآموزش های مفید وخلّاقانه وتشویق های به موقع 

 نتیجه نگرفت می تواند ازاین متد سوق دهنده استفاده کند

محروم کردن زمانی نتیجه می دهد که دانش آموز بداند که معلّم 

 دراجرای آن قاطعیّت دارد وبا آن ها شوخی نمی کند

درجلسه ی اوّل اگر بچّه ها ی کم تلاش حتی ۵دقیقه اززنگ  

ورزش محروم شوند متوجه اهمیت پیام معلم می شوند این زمان 

 کم می تواند وسیله ای بااهمیت جهت رفع کاستی های دانش آموزان 

 باشد .

به امید آنکه همه ی بچّه ها وظایف خود را به موقع انجام دهند ودر 

امر یادگیری بکوشند

آرزومندم محروم کردن بر کوشایی وتلاش بچّه ها کم تلاش بیفزاید 

 وبهداشت روانی آن ها مورد احترام قرار گیرد

اگربهداشت روانی  مورد تهدید واقع نشود کودکان امروز مردانی 

 بزرگ وباشهامت خواهند شد مردانی که غیرتمندانه انتقاد می پذیرند 

 وانتقاد می کنند

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در پنجشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۴ و ساعت ۲۳ بعد از ظهر |

درس آزادفرصتی برای من معلم فراهم نمودکه درراستای اهداف 

 ارزشمند کتاب متنی را طراحی نمایم درس می بایستی درچارچوب 

 فصل کتاب فارسی که درمورد هنر وادب بود تدوین  می گشت. 

بدین ترتیب توانایی های بچّه های کلاس دوم حکمت را که آمیخته  

با هنر وخلّاقیت بود درجملاتی توصیف نمودم  

بچّه هایی که ارزش های هنری خود را درقالب جملات حس  

می کردند وبا خواندن آن به خود می بالیدند 

درس هنرمندان کوچک کلاس دوم حکمت واقعیتی بود براثبات  

توانایی های این دانش آموزان عزیز وعلاقمند. 

بچّه هایی که اگرباصبروحوصله کار می کردند همیشه نمونه بودند .

امیدوارم این هنرمندان کوچک امروز ومردان با دانش آینده یکی پس از  

دیگری مدارج عالی راطی کنند ودرخدمت به کشور چون ستاره ای  

بدرخشند.انشاالله  

هنرمندان کوچک کلاس دوم (درس11)

هنرمندان كوچك كلاس دوم آموزشگاه حكمت بچّه هايي كه از 

 محله هاي مختلف شهر و از مدارسي متفاوت آمده بودند، از  

ذهن و قلم شان خلاقيت و هنر مي باريد و با آنكه كلاس شلوغ به نظر 

 مي  رسيد؛ ولي دانش آموزاني متفاوت بودند.در مهارت خوانداري  

توانايي زيادي داشتند در انجام فعّاليّت هاي نوشتاري اگر عجله 

 نمي كردند، هميشه نمونه بودند. هر كاري را به زيبايي تمام مي كردند  

در رياضي خصوصاً در انجام جمع و تفريق به سبك نوين سريع و دقيق  

عمل مي نمودند. شوق يادگيري از چشمان آنها پيدا بود اگر سوالي  

مطرح مي شد، فوري دست ها يكي پس از ديگري بالا مي رفت، 

 آغا من، آغا من.... كلاس را فرا مي گرفت . تصميم گرفتم مهارت هنري را 

 درراستاي درس هندسه ي رياضي توسعه دهم وبردامنه ي آن بيفزايم  

ازبچّه ها خواستم، دفتر شطرنجي تهيّه كنند تادر زنگ هاي هنر بتوانند 

 به نحوي جديد كاركنند.به اين شيوه بود كه استعداد هنري بچّه ها يكي 

 پس از ديگري شكوفا شد وكارهاي جالبي ارائه گرديد. پدر ومادر گرامي 

 ودوست خواننده ام اگر نگاهي به دفتر شطرنجي بچّه ها بيندازي 

 مجذو ب نقش ونگارهاي هنرمندانه ي بچّه هاي عزيز كلاس دوم 

 مي شوید وبه سليقه ي اين هنرمندان كوچك هزار آفرين  

مي گويي،وبرايشان آرزوي بهترين هاخواهي داشت.  

با تقديم احترام آموزگار كلاس دوم دبستان حكمت  

مورخه ي 05/11/1393هجري شمسي

 

 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در پنجشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۴ و ساعت ۲۳ بعد از ظهر |
 

 

آنچه والدین گرامی باید بدانند ودراجرای آن بکوشند تاشاهد رشد وپویایی دلبند شان باشند:

باتوجه به اهمیت آموزش ویادگیری درپایه ی دوم وادامه ی این فرایند ازمدرسه به خانه وبالعکس انتظارات از دانش آموز بیشتر از نظام آموزشی گذشته می باشد وکارمعلم اجرای این فرایند به سبکی نوین ودانش آموزمحوراست و وظیفه ی والدین همراهی ونظارت برکار فرزند ان عزیز رادرمنزل بیشترازقبل نموده است  .

1.چرا والدین نگران انجام تکالیف رونویسی بچه های خود بالاخص دردرس فارسی  هستند؟

 

چون درنظام آموزشی قدیم تکالیف نوشتاری زیادی برای بچه ها تعیین می شد که با هیچ یک ازروش های نوین آموزشی عصر جدید سازگاری نداشت وازنظر روانشناسان ساخت گرا تکالیف زیاد باعث بدخطی، خستگی عضلات، بیزاری ازمدرسه وموارد منفی دیگر دربچه ها می شود.

درگذشته بچه ها کتاب فارسی نوشتاری نداشتند تا با آن کار کنند کتاب فارسی نوشتاری جدید دارای فعالیت های خلاق ومتنوع است  ضمنا" زیر نظر معلم وباهمراهی آموزگار درفضایی صمیمی ودوستانه انجام می گیرد.

بنابه دلایل فوق وموارد دیگر که درحوصله ی این بحث نمی گنجد مشق بچه ها محدود به یک بار نوشتن ازروی درس های اصلی آنهم به صورت تحریری با مهارت زیبا نویسی ودرست نویسی توصیه می شود.

2.باتوجه به اینکه بچه ها درمنزل اوقات زیادی را دوزازنوشتن به سر می برند باید چه فعالیت های درسی را انجام دهند؟

 

مشق نویسی درگذشته توجیه خوبی برای درس خواندن بچه ها به حساب می آمد درحالیکه امروزه تاکید برفعالیت های پویا ،خلاق وهمه بعدی است وتوجه به برنامه ی کلاسی به صورت روزانه این مهم را محقق می سازد.

والدین محترم باید به صورت روزانه وبا حضور خود دانش آموز برنامه ی روزانه را مرتب کنند.

اولیای عزیز باید به اهداف راهبردی هریک ازدروس که درذیل می آید آگاهی کسب نموده وفرزندان عزیز را در راستای آن تشویق نمایند ودراجرای سازنده ی این اهداف  بکوشند.

1.کتاب فارسی دارای چهار هدف برجسته ی آموزشی است :

الف: مهارت خواندن   ب: مهارت نوشتاری  ج: مهارت گوش دادن                     د: مهارت سخن گفتن

فرزند شما روزانه باید کتاب فارسی خوانداری را بخواند ودرتقویت روان خوانی بکوشد  کسب مهارت خواندن باعث درک بیشتر ازمفهوم درس می گردد که می تواند به بعد پرورشی بچه کمک کند . کتاب های داستانی  متناسب با گروه سنی وعلاقه ی بچه های کلاس دوم بسیار ضروری است که با ید پدرومادر برای بچه های خود خریداری کنند وبعد ازخواندن  داستان خلاصه ی آن را ازدلبندان خود بخواهند.

مهارت نوشتاری ازراه مشق های سازنده واستاندارد، کتاب فارسی نوشتاری ،املای بچه ها وکلیه ی آزمون های مداد کاغذی پیگیری می شود که نحوه ی به دست گرفتن مداد،نحوه ی نشستن ،فاصله ی چشم تا کتاب ، توجه به مسیر صحیح حرکت حروف و میزان مطلبی که نوشته می شود مهم ،اساسی وسازنده است اگر درنوشتن رونویسی درس احساس شد که دانش آموز خستگی درکارش دیده می شود لازم است نوشتن درس متوقف وادامه ی آن به زمانی دیگر موکول شود.

مهارت گوش دادن دربیشتر بچه های ما بسیار ضعیف است زیرا هروقت خواسته اند حرف زده اند ومتوجه نیستند که هرسخن جایی وهرنکته مکانی دارد این مهارت باید ازمنزل شروع شود ودرمدرسه رنگ واقعی پیداکند

بیان قصه های شیرین به صورت شفاهی ، قصه خوانی ازروی داستان توسط والدین ،دیدن برنامه هایی مانند کارتون وفیلم ازشبکه های ایرانی مانند   شبکه ی پویا آن هم به صورت مدیریت شده ،رفتن به دید وبازدیدهای خانوادگی ،علمی وحتّی سیاحتی به تقویت حواس بچه ومهارت گوش کردن بسیار کمک می کند.

سخن گفتن مهارتی است که خوشبختانه بیشتر بچه های ما آن را دارند ولی نحوه ی مدیریت آن را نیاموخته اند بچه ها فکر می کنند هروقت خواستند    با ید حرف بزنند وهرمیزان که بخواهند باید بگویند که این طرز تلقی از سخن وری باعث آسیب های روانی واجتماعی درآنها می شود دیگران مانند والدین ازبعدعاطفی نمی توانند به موضوع بنگرند زیرا زمان سخن گفتن درهمه جا علی الخصوص کلاس ومدرسه باید تقسیم ومدیریت شود بالاخص در زمان تدریس ،یادگیری ،ارزشیابی وغیره.                                                                      واگر کل زمان آموزش فقط بچه ی شما حرف بزند ودیگران را بخنداند سایر اهداف آموزشی دیگر کم رنگ می گردد وحقّ بچه های دیگر ضایع  می گردد اگر ازمنزل ازراه سازنده وبه صورت تشویقی مهارت سخن وری بچه ها را مدیریت نکنیم ممکن است درآینده ضررهای آن بیشترازهمه کس متوجه خود بچه های ما شود.

2.کتاب قرآن با توجه به تقویت بعد عاطفی وایجاد انس باقرآن پایه ریزی شده است بچه ها باید به دیده احترام به این کتاب ارزشمند بنگرند در منزل وطبق برنامه ی کلاسی درخواندن عبارات قرآنی ،روزانه حتّی به صورت بخش خوانی بکوشند پیام های قرآنی را درک نموده وچند مورد را حفظ کنند درحفظ بعضی ازسوره های کوچک تلاش کنند والدین توجه به موارد فوق را به صورت روزانه یامطابق برنامه ازبچه های خودبخواهند.  زیرا درهرجلسه ازقرآن بچه ها باید عبارات را بخوانند خواندن قرآن باید با نظارت والدین درمنزل باصبر وحوصله پیگیری شود.

3. ریاضی : زمانی که دانش آموزان ایرانی دریکی ازالمپیادهای ریاضی درمیان کشورهای زیادی نتوانستند رتبه ی مناسبی کسب کنند همه ی نگاه ها به تغییر دراین ماده ی درسی دوخته شد .زیرا ریاضی ابتدایی درگذشته به خلاقیت ،حل مساله ازراه های متنوّع ،فعالیت محوری دانش آموزجایگاه کم واندکی می داد ولی ریاضی جدید علاوه برتوجه به فرایندهای ذهنی درحل بسیاری ازموارد به دانش آموزاین اختیار را می دهد که ازهر راهی که توانایی دارد به جواب برسد ومحدودیت راه درپاسخگویی وجود ندارد

ریاضی جدید به دانش آموزان کلامی ،تصویری ودست ورز توجه نموده است وفعالیت های خود را درراستای توجه به این سه گروه ازبچه ها طرح وبنیان گذاشته است.

وظیفه ی والدین در بیشتر موارد نظارت برکار بچه ها وتشویق آنهاست           زیرا ریاضی به ساختار ذهنی ما نظم می بخشد وفرزند شما را دررویارویی با مشکلات پیچیده ی فردا به نحو شایانی آماده می کند

برای نمونه اگر درآموزش جمع وتفرق های فرایندی ،فرزند شما از بسته های ده تایی ویکی استفاده کند یا درمنزل با مکعب های خانه سازی کارکند ویا با پازل درگیر شود نظم فکری عجیبی درایشان شکل می گیرد که سود آن را درآینده می بیند.

 

4.هدیه های آسمان تقویت ارزشهای دینی واخلاقی را دربچه ها فراهم می کند بچه های ما باید به احکام دینی وارزش های آن واقف باشند وچیزی که دین به ما می دهد خدامحوریست این مهم محقق نمی شود مگر بانگاه دین محوری شما والدین گرانمایه .

 

5.علوم دانش آموز را به اطراف خود متوجه می سازد به او می آموزدکه  برای استفاده وشناخت محیط خود باید دست به کار شود وازتمامی حواس خود استفاده کند .پس درانجام آزمایش ها وفعالیت های عملی دلبند خود را همراهی کنید

امیدوارم آینده ی تک تک فرزندان ما چون خورشید روشن ،منورودرخشان باشد . انشاالله

 

                 ادریس یوسف زاده آموزگار پایه ی دوم حکمت اشنویه

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در پنجشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۴ و ساعت ۲۳ بعد از ظهر |
سلامی دوباره بعد ازوقفه ای یک ساله

کلامم رابانام ایزدی شروع می کنم که مرا درسختی ها تنها نگذاشت وآرزوهای

 

همه ی عمرم را برخلاف میل خیلی ها برآورده نمود  وبرمن ثابت شد که این جهان

به واقع الله برحقی دارد که د ربودنش ـ بزرگیش هیچ شک وشبه ای نیست قرآن

کتاب برحقش ومحمد پیغمبر راستینش است پس برادر وخواهر مومنم برصفای

روحت بیفزا وخالصانه به درگاهش رونما تا آرزوهای منطقی وبرحقت را برآورده

نماید .

((وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له  الا هو و وان یمسسک بیخیرا" فهو علی کل شی" قدیر))  

     هر ضرری که الله به کسی برساند هیچ کس جلودار ش نیست وهرسود ونفعی که بخواهد 

        می رساند زیرا ایشان برهمه چیز توانا هستند.

لابد می گویی این مطالب چه ربطی به موضوع وبلاگم دارد  من درجوابت خواهم گفت اصلا"هر نفسم

مدیون قادرمتعالیست که هرکس اورا د ارد سربلند ورستگاراست .

معلمی که خودرا به خداپیوند دهد کلاس وهمه ی زند گیش متحول می شود راه جد ید ی می یابد

وبه زندگی لبخند می زند

خداوندا تورا شکر افزون می گویم زیرا بارد یگر مرا درادامه ی نوشتن وبلاگم یار ی می رسانی

انشاءالله

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در پنجشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۴ و ساعت ۲۳ بعد از ظهر |

معلم هدفمند رسیدن به موفقیت را عملی می سازد:

مقدمه :

هدف نقطه ای است که می خواهیم بدان برسیم و موقعیت موجود ما حکایت ازفاصله با آن داردهدف

واژه ای است فرخنده که گاها" انسان جان خود را دررسیدن به آن فدا می کند ازهیچ مانعی واهمه

ندارد هدف برای انسان های بزرگ رنگ وبوی دیگری دارد اگر نگاهی به گذشته بیندازیم وگذری

 گذرا به زندگی انسان های سرآمد وموفق داشته باشیم خواهیم دید که بیشترآنان دراوایل نخبه نبوده اند

وحتّی برچسب هایی مانند عقب ماندگی ،کندذهنی را ازطرف خانواده وجامعه یدک می کشیده اند .

همانگونه که ادیسون برای تولید روشنایی الکتریکی می گوید من هفتصد بار اشتباه نکردم بلکه

هفتصد راه را برای رسیدن به موفقیت آزمایش نمودم ودر آخر به نتیجه ای رسیدم که دنیا را

 منورنمود وباعث تحولی عظیم درجهان شد زیرا ما پیشرف های امروزی را مرهون انرژی

 برق می دانیم.

پس اگر انسان هدف داشته باشد تمامی مشکلات را می پذیرد وخود را برای رویارویی با آنها آماده

می کند.........

انسان هایی که با هدفمندی خود باعث تحولی شگرف در عرصه ی جهانی شدند:

آلبرت اینشتین:

همان کسی که تئوری نسبیت را به جهان عرضه کرد.درکودکی مادرش فکر می کرد

آلبرت ناقص وکم توان است اوبدنی چاق وسری بزرگ داشت درتکلم بامشکل روبه رو

بود جملات وکلمات را ابتدا به صورت زیر زبانی تمرین می کرد وبعد بیان می نمود

اینشتین  درسن 17 سالگی درآزمون مدرسه ی پلی تکنیک سوئیس شرکت کرد ومردود

شد ازداستان های علمی وتخیلی متنفر بود.ولی این نابغه ی زمان ازیک قطب نما الهام

 گرفت وتحت تاثیر نیروهایی که برعقربه ی قطب نما اثر می گذارد قرارگرفت

وبانی تحولی بزرگ درجهان شد وجهان علوم تجربی به اوآفرین می گوید.

توماس ادیسون:

توماس آمریکایی توسط مدیرازمدرسه اخراج شدوبرچسب عقب ماندگی خوردودرتمام عمر خود

ازنقص شنوایی رنج می برد .

توماس باشعار،کار،کاروکاردنیا رامتحول کرد.در20سالگی دستگاه الکتریکی شمارش

آرا را ساخت.وبعد سیستم پیشرفته ی نمایشگر اطلاعات را ساخت .گرامافون

ازاختراعات اوست اولین کارخانه ی توزیع برق رادرسال 1882درست نمود.

فیلمبرداری وپرژکتور ازاختراعات این مرد پرتلاش است.

ادیسون بیش ازهزار اختراع ثبتی دارد این مرد بزرگ توان عجیبی درانجام کارهای

سخت داشت.

استیو جابز موسس اپل:

همان کودک بینوایی که فقر ازچهره اش نمایان بود چشمانش را به دکان میوه فروشی

می دوزد به طعم ولذت سیب زردرنگی وآرزوی خوردن آن می اندیشد صاحب مغازه

ازدیده اش آرزویش رامی خواند وسیب خوش رنگ وزیبایی به اوهدیه می دهد پسرک

می خواهد گازی برسیب واردکند ولی نقشه ای دیگر درسر دارد همان سیب را بادو

 سیب عوض می کندیکی را می خورد وآن دیگری را می فروشد . وباپول آن اولین

گام اقتصادیش رابنیان می نهد حال همان پسر دیروز بزرگ مرد امروز درصنعت

سخت افزار کامپیوتر،موبایل وغیره است شرکتش سرآمد جهان است .استیو شرکت خود

رابانام همان سیب گازگرفته یعنی اپل نام گذاری نمود.اپل هم اکنون به وضع معجزه –

آسایی بالاتر از مایکروسافت ،گوگل و       ibm  قرار گرفته است.

آری امروزه داشتن یک لب تاب ویا موبایل با آرم واقعی اپل مایه ی افتخار ومباهات

است .

سیامند رحمان جوان اشنویه ای وبزرگ پهلوان نامدار جهان :

سیامند را ازکودکی می شناسم اوپسری معلول وازناتوانی شدید ازناحیه ی هردوپا رنج

 می برد شاید کمترکسی فکر می کرد سیامند روزی مایه ی مباهات خانواده ،مردم

اشنویه  ومردمان ایران زمین شود اوبا شهامت قهرمانانه وباروحیّه ی پهلوانی دردسته ی

فوق سنگین وزنه برداری جهان به نحو معجزه آسایی ازرقبای خود پیشی می گیرد .

سیامند باتلاشی وصف ناپذیر نمادی ازیک کرد قهرمان ویک ایرانی جسور درعرصه ی

جهانیست . شک نکنید اگر سیامند دراوج قرار گرفت اول لطف خدای بزرگ بود وبعد

تلاش وکوشش قابل تحسینی بود که از خود نشان داد  بیوگرافی این مرد دلیر شهرمان

درسی بزرگ برای همه ی انسان هایی است که می خواهند فعل خواستن را صرف کنند.

 

رموزموفقیت:

1.واکنشی رفتار نخواهم کرد

همواره باید آرامش خود را حفظ کنیم با هرعمل تندی عکس العمل شدید تری نشان ندهیم زیرا آرامش

مارا به مقصد می رساند وبراوضاع مسلط می نماید.

2.خودرابا دیگران مقایسه نمی کنم .

خدای بزرگ به هر انسانی توانایی هایی داده است که با دیگران متفاوت می شود .هرکس استعدادش

درمسیری درست قرار بگیرد می تواند راه متعالی شدن را بپیماید.

3.به برنده برنده بودن ارزش وبها می دهم.

انسان با حسادت نه تنها به خودضرر می رساند بلکه ازنظر آیات واحادیث گناه بزرگی مرتکب

 می شود پیشرفت خود را درگرو به خطر انداختن زندگی دیگران ندانیم سعی کنیم ضمن رشد خود

زمینه ی رشد دیگران را هم فراهم سازیم زیرا در دنیا برای همه جاهست واگر بخواهیم

می توانیم  به جای خود برسیم وموفقیت خود را درگرو موفقیت دیگران بدانیم.

 

4.کارهای نخست رانخست انجام می دهم .

دوست خواننده ام کارهای نخست درجوامع موفق وتوسعه یافته در آموزش ،مطالعه ودوره های

ضمن خدمت است . افرادی که مطالعه وپژوهش را ازباورهای عملی شده ی خود می دانندبه

پیشرفت خود وجامعه کمک می کنند ولی جوامعی که آب ونان وتفریحات را جلوتر از آموزش

قرار می دهند این جوامع نمی توانند پیشرفت های خود را به رخ جهانیان بکشند.

 

ویژگی های یک معلم موفق:

 

1.به تحقیق ومطالعه بهایی ویژه می دهد.

ازهر فرصتی برای بالا بردن دانش خودبهره می گیرد کتابخوانی بخشی ازتفریحات اوست....

2.ازشکست واهمه ای ندارد.

می داند هدفش آرمانیست تربیت انسان کاریست بس ارزشمند وپیچیده .

معلم موفق می داند اگر روزی در جشنواره ی تدریس مقامی کسب نکند ناامید نمی شود

درجهت رفع اشکالات خود برای بهترشدن گام بر می دارد وازهرشکست پلی برای

موفقیت خود می سازد وخطا را برعهده ی این وآن نمی اندازد بلکه با شهامت آن را

می پذیرد.

3.به بهداشت روانی بچه ها توجه دارد.

امنیت روحی وروانی دربازدهی بهتر فعالیت ها تاثیر مستقیمی داردپس بابچه ها مهربان

وصمیمی است بچه ها توانایی های خود رادر محیطی دور از تنش واسترس بروز

 می دهند.

4.دربه روزکردن دانش خود می کوشد.

همواره متوجه این مهم است که دانش باسرعت زیادی درحال تغییر است پس سعی

 می کند خودرا با متد جدید وااطلاعات تازه به روز وتازه کند.

5. معلم موفق خلاق است .

خلاقیت راباید محصول آموزش نوین دانست که به جای حافظه مداری به تولید محصول

حاصل ازدانش ومهارت ارزش می دهد.آموزش امروز می خواهد بچه ها را طوری

باربیاوردکه توانایی حل مساله را در محیط واقعی داشته باشند.

6.معلم موفق اخلاق حسنه وشادابی را سرلوحه ی کار قرار می دهد.

نقش الگویی معلم ازنظر اخلاقی تاثیر مستقیم بر بچه ها می گذارد وشادابی وسرحالی

معلم به بچه ها منتقل می شود وبه یادگیری بهتر منجرمی گردد.

7.روش تدریس وفنون یادگیری را می داند.

تدریس فرایندی است که درآن معلم وبچه ها سعی می کند به هدف یادگیری برسند پس

پیشاپیش تدارک لازم را برای اجرای تدریس بهتر انجام می دهد ومی داند که دامنه ی

 تمرکز بچه های ابتدایی 5  الی  10  دقیقه است واگر درزمان مورد نظر نتواند تدریس

خود را به مقصد برساند ادامه ی کار آب درهاون کوبیدن است.

8.لذت یادگیری را به بچه ها می چشاند...

در چنین کلاسی دیگر زنگ آخر معنایی ندارد زیرا معلم چنان محیطی را فراهم

می نماید که  همه از هم یاد می گیرند وازبا هم بودن لذت می برند.

 

سخنانی ارزشمند در باب موفقیت ازانسان های بزرگ:

=موفقیت های بزرگ نودونه درصدش کوشش تنها یک درصدش به نبوغ احتیاج دارند.

                                                             توماس ادیسون

=تمام افکار خود راروی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید پرتوهای نور

خورشید تامتمرکز نشوند نمی سوزانند.               گراهام بل

 

=اگر یک تخم مرغ توسط نیروی بیرونی بشکند زندگی پایان می یابداگر یک تخم مرغ

توسط نیروی درونی بشکند زندگی آغاز می شود.

=درجستجوی قهرمان نباشید بلکه خود قهرمان باشید.

=نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها پایان نمی پذیرد بلکه دیر یا زود برد با آن

کسی است که بردن را باور دارد.

=اشک هایی راکه پس ازهرشکست می ریزیم همان عرقیست که برای پیروزی

 نریخته ایم.

=دردنیا جای کافی برای همه هست پس به جای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن

جای خودت را پیداکنی.

 

نتیجه گیری :

خواستن توانستن است هیچ انسانی بدون تلاش به هدف نمی رسد.یک معلم باید خود را

با پیشرفت های علم وتکنولوژی همراه سازد.یک جامعه ی موفق نشات گرفته ازیک

 آموزش وپرورش موفق است .

معلم وظیفه ی سنگینی دارد هیچ چیز کم کاری های معلم را جبران نمی کند مگر خود

 اودرجهت جبران برآید.

دانش آموزان ما چون صفحات سفیدی می مانند که نیازمند طراوت ،وپویایی هستند

که حک این صفحات به کمک دستان پر مهر معلمان پژوهنده امکان پذیر است .

ای معلم تونامی برگرفته ازنام انبیا را یدک می کشی .بدان این موهبت الهی که

دراختیارتوقرار گرفته برا ی سربلندی تو دراین جهان وسرای با قی کافیست.

امیداست به شغل خود بهاداده وقادر متعالی را سپاس گوییم که مارا لایق چنین

شغلی قرار داد.

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در پنجشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۴ و ساعت ۲۳ بعد از ظهر |
دركتاب فار سي كلاس د وم به بخشي ازفعّاليت هارسيد يم كه ازبچّه ها

مي خواست بااستفاد ه ازبازي فعّاليت مور د نظر راانجام دهند بد ين ترتيب 

 ضرب المثلي توسط معلّم در گوشي به نفر اول هرگروه گفته شود واوهم

د ر گوشي به نفر دوّم بگويد  وكلّيه ي نفرات گروه اين كارر ا انجام د هند  تابه

نفر آخر مي رسد  ود ر پايان آخرين نفر باصد اي بلند ضرب المثل ر ا بر اي

بقيّه تكرار كند .

هدف ازاين بازي در ك درست بچّه ها ازضرب المثل ،افزايش د قّت ، تقويت تمر كز،

تست  شنوايي و موارد د يگري مي تواند باشد كه ارائه ي آن درقالب بازي،كار

 جالبي است.

چندد قيقه مانده به زنگ خواستم حال وهواي كلاس ر ا هم عوض كرد ه باشم

بد ين منوال ،نجم الدين وسامان وچهارنفر د يگر ازبچّه ها پاي تخته آمد ند بافاصله

كنارهم رد يف شد ند دقيق ترين آنها را نفر اول قرار دادم ودرگوشي ضرب المثلي

را گفتم اوهم آرام برام تكرار كرد بهش گفتم د ر گوشي براي نفر دوم بگويد ود ومي

براي سومي والي آخر.در پايان ازآخرين نفر خواستم كه با صداي بلند  ضرب المثل

ر ا براي دانش آموزان بگويدبا بيان ضرب المثل كلي خنديدم زير ا اثري ازضرب المثل

باقي نمانده بود وآخرين نفر چيزي گفت كه سادگي وبي آلايشي بچّه هار انشان

مي داد كه ضر ب المثل كرديم شد ه بود (لاسكه جارو د ه قاناوي د ايه) آر ي كلي

خنديديم زير ا (ده ستيك به ته ني ته ققه ي نايا )  ضر ب المثل مور د نظر من بود 

كه ازنظر ظاهروباطن كلي در ب ود اغون شد ه بود...به ر استي شيرين تر ين لحظات

زند گي يك معلّم در كلاس ر قم مي خور د.

 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در شنبه ۴ آذر۱۳۹۱ و ساعت ۰ قبل از ظهر |
باوركن سال هايي ازتحصيل بر اي آموزگار پيش مي آيد كه خوش يمن ،

زود گذر وبه ياد ماندنيست زيرا بادانش آموزاني پرشور ،مهربان ،

درس خوان تادلت بخواهد معلم د وست، همراه بود ه است .

سال هايي كه براي هميشه د ر ذ هن معلم وشاگردان حك

مي شود تابلويي كه هيچ نقاشي قاد ر به رسم آن نيست

هيچ نويسند ه اي قد رت توصيف آن را ند ارد لحظاتش تاريخ

 مي سازد خدا مي داند روزهايش چه انقلابي به پا مي كند

 انقلابي كه معلم را معلم مي كند دانش آموز را پربار مي سازد

 آنگاه كه سبحان بلند مي شود مي گويد آقا نمايش زيبايي

آماده ي اجر ا د اريم !معين بانگاههاي خود به معلم بازخورد

كم وكيف آموزش را بيان مي د ارد! اسماعيل با متانت خود

درس اخلاق را به همه ياد مي د هد تك تك بچه ها دست

دردست هم به پرواز فكر مي كنند آيا دل كندن ازچنين جوّي

 سخت نيست ؟ آيا اين باهم بود ن ها فراموش شد نيست ؟

 نمي خواستم به لولكان بروم مي گفتم راهش طولاني،

وقت گير وپرخطر است باهزار حرف وحد يث رفتم ولي ديگه

 با دنيا عوضش نمي كرد م آخه بچه ها تا من ود يد ند گفتند

آغا شما هم مي روي فلاني وفلاني آمدند وديگه بر نگشتند!

ازته دل عاشق شان شد م گفتم خدايا د راين نقطه از سرزمينم

ديگه اين ها كي هستند ! آخه چرا هيچ شمعي اين پروانه هاي

عاشق ر ا روشني نبخشيد ه !! كو آنهايي كه اهل د لند !؟

 صفاي اين سومي ها وآن چهارمي ها به من روح معلمي

بخشيد آري بايد داشت و حس كرد اين كوچولوها چگونه اين

جذبه ها را ايجاد كرد ند وبرقلب ها ماند ند بي شك آموزگاران

سالهاي قبل شان دراين همه شوروحس ،بي تاثير نبود ه اند،

دست مريزاد اي معلم. مي نويسم ازاحساسم تابگويم به همه ،

راه هر هنري شور است وشوراست وشور.....

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در دوشنبه ۲۹ آبان۱۳۹۱ و ساعت ۲۲ بعد از ظهر |

تغیر- تغیر وتغیر

 این کلمه از کجامی آیدوتکرارآن بیانگرچه رازورمزی است .

       جهان هستی وهرآنچه خاصیت ماده راداردتغییرپذیراست .

تغییرات روندی است که ازبدو خلقت این جهان بوده وتاپایان هستی

ادامه خواهد یافت .خداوندد رآیه های مبارکه ی قران بارها به صراحت

ازتغیرسخن گفته است برای مثال :تغییرنطفه به علقه وعلقه به مضغه

به چگونگی سیرتکامل جنین می پردازد والله جل تعالی جوامع رابه

همت برای تغیر فرا می خواندبااین آ یه که می فرمایدتاانسان هاخود

 راو وضعیت موجود خود راتغییر ند هند ماسرنوشت هیچ قوم وملتی

راتغییرنمی دهیم.در قران ازتغییرات فصول ،شب وروزماه وسال جهت

زند گی انسان ها به صر احت سخن آمده است.بله تغییر ات آفرینش

باحوصله ودربستر زمانی ومکانی مناسب صورت می گیرد .که چگونگی

 ایجاد این تغییر ات هوشمندانه وباد انایی وآگاهی مطلق انجام

می پذ یرد. د ر اینجا می خواهم مبحث ر اجزئی تر ومر تبط تربا فر ایند

آموزش پی بگیرم وبه تغییرات علمی ودر ادامه آموزشی ازنوع آموزش

ابتدائی بپرد ازم.تغییر ات درجهان علمی باسرعت سرسام آوری به

پیش می تازد وجلو د اری ندارد د رهردقیقه اختر اعات واکتشافات

چون سیل سر ازیر می شود وتازه های دست بشری جهان ر اپر

می کند اختراعات واکتشافات مار اواد ار به حرکت می کند اگربه

ندای این همه پیشر فت پاسخ نگوییم وخودراباآن هماهنگ نسازیم

ازقافله عقب می مانیم. پویایی وبه روز کر د ن آموزش های ر سمی

کاری مهم وضر ور ی است توجه به مقاطع مختلف تحصیلی وپویاکردن

 این د ور ه ها از راه تد وین بهترمحتوای د روس ،به ر وزکر دن

آموزش های ضمن خدمت معلمان- ارسال بسته های آموزشی و

وسایل کمک آمو زشی به موقع ،استاند ارد کرد ن کلاس ها و

میزونیمکت ها ی کلاسی،توجه به نرم د انش آموزان در هر کلاس

ازضر وریات یک تغییر همگانی است. اید ه ی تغییرد ر ابتدایی

وعلی الخصوص د رکتاب ریاضی از زمانی شر وع شد که

د انش اموزان ایرانی د ر آزمون بین المللی تیمزازمیان کشور های

 زیادی ازآخردوم شدند.ریاضی جد ید که ازپایه ی اول ابتد ائی

باتغییرصددر صدی شروع شد مبنای کارراباچالش اندازی وتفکرگرایی

دانش آموزشروع نمود وتقویت تفکر،سرعت پاسخ گویی وبکارگیری

ر اهکارهای مختلف جهت رسیدن به پاسخ،ایجاد خلاقیت رادر

 دانش اموزان پرورش می دهد.این تغییرات ار زشمند است

ولی به نظر میر سد ازبستر زمانی ومکانی مناسبی برخوردارنیست

زیر اتصمیم به اجر ای این تغییردرفاصله ی زمانی کمی گر فته شد

 وبه اجرادرآمد. آموزش های ضمن خد مت کوتاه مد ت ، بهره گیری

 ازبعضی ازمد رسان ناکارآمد ،عدم ارائه ی کتب های آموزشی

وراهنمای معلم ونر سید ن به موقع سی د ی های آموزشی

ازضعف های مشهوداین تغییرات بود ازنظرفضای مکانی هم

 آنچنان تعریفی نداشت نمازخانه هابه کلاس وانباری به نمازخانه

تبدیل شد یاگوشه ای ازسالن مدر سه به نمازخانه اختصاص یافت

 تعدادزیادی ازدانش آموزان ششم هم برمحدودیت فضای فیزیکی

 اموزشگاه افزودند. داشتن یک برنامه ی منسجم زمانی ومکانی

 می تواند مشکلات رابه حداقل بر ساند وزمینه ی مناسبی رابرای

اجرای این تغییرات فراهم سازد .ازتغییرات کتب پایه های اول ودوم

 که بگذریم اضافه شدن پایه ی ششم بااین همه تعداد دانش آموز

د ر مد ارس فضارابه شدت تنگ ومحدود نموده است. من معلم

بصورت ملموس این مشکلات رامی بینم وحس می کنم.البته لازم

 به یاداور ی است که تغییرات به خودی خود لازم وضروری است.

تغییرات کتب وهماهنگ بود ن آن به پیشرفت جامعه می انجامد

وخودازبهترین کارهای بر نامه ریزان آموزش وپرورش می تواند باشد.

اما همه ی د غد غه ی من ازنبود بستر زمانی ومکانی این تغییرات است

امیدوارم د رسال های آتی باتلاش کلیه ی د ست اندرکاران آموزشی

 تمامی مشکلات به حداقل برسندوشاهد نتیجه ی این تغییرات باشیم.

انشاءالله

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در دوشنبه ۲۹ آبان۱۳۹۱ و ساعت ۰ قبل از ظهر |
آموزگارم روزت گرمابخش تمامي روزهاي سال باد. درسركلاس مشغول

فرايند آموزشم كه سبحان به گوشه اي ازكلاس خيره شده وناگاه خارج

ازموضوع، زبا ن مي گشايد مي گويد آغا كي روزمعلم است ؟ آخه

مي خواهيم جشن بگيريم خواستم سبحان را به اصل موضوع برگردانم

كه غلغله ي بچّه ها شروع شد موضوع يكسره عوض شد باصدايي آرام

 ازروزمعلّم وجايگاه آن حرف زدم ياد آور شدم كه مسئله را جدّي نگيريد

 وخواسته ي من ازشما اين است كه د رس بخوانيد واخلاق حسنه كسب

كنيد .... مگه مي شد به بچّه ها فهماند كه روز12ارد يبهشت جشن نگيرند

 من كه هرچه اصرار بر انصراف مراسم داشتم آنان تسليم نشد ند ورو

خواسته ي خود مصر بود ند !............ ازته جان احسان سبكي روح كردم

 ومي خواستم بر شاه پر ابر سفيد پروازكنم ............ خداي من، اگه من

 معلم درمقابل وظيفه ام كوتاهي مي كردم مي توانستم د رميان امواج

محبّت سوّمي ها ي كوچولويم سرم وبالا بگيرم !................ دوست و

همكارمحترمي اين مطلب وبرايم اس ام اس كرد جالب ديدمش حيفم آمد

 اينجا ننويسمش...... اولين روزدبستان بازگرد!،كودكي هاي قشنگم بازگرد!

كاش مي شدبازكوچك مي شدم ،لااقل يك روزكودك ميشد م .... يادآن

آموزگارساده پوش ، يادآن گردگچ ها كه بودش روي دوش .... اي معلم ،

نام وهم يادت بخير، ياددرس آب وبابايت بخير، اي معلم اي دبستاني ترين

احساس من، بازگرد اين مشق ها را خط بزن .... منم به نوبه ي خود روز

معلم را به همگي انسانهايي كه حسّ معلمي دارند تبريك مي گويم .

بالاخص به اموزگاران سخت كوش ابتدايي

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در دوشنبه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۱ و ساعت ۰ قبل از ظهر |
تحليلي برپيك نوروزي پايه ي سوم ابتدايي (نوروز1391هجري ) تعطيلات

 نوروزي درچند روز مانده به فروردين هرسال فرا مي رسدوهمگي براي

استقبال ازسال نوآماد ه مي شوندونوروزباقدمتي تاريخي وطولاني در

سرزمين ايراني ازدير بازجشن گرفته مي شده ومردمان باشوروشعف خود،

پايان سرما ويخبندان وآ غازسرسبزي وطبيعت راجشن گرفته اند. دراين

ميان همواره د ست اند ركاران امرآموزش وپرورش د غد غه ي يادگيري

داشته اندوبه نظر خانواده ي بزر گ آموزش وپرورش تعطيلات متوالي كه

 باشروع نوروز آغاز مي شود به ايستايي روحيه ي پژوهش ويادگيري بچّه ها

منجر مي گردد.آموزش وپرورش نيز بابرنامه ريزي ازقبل تعيين شده هر سال

 قبل ازفرارسيدن تعطيلات باتوزيع پيك هاي نوروزي مي خواهد به بچّه ها

ياري رساند تابعداز پايان سيزده بدر دانش آموزان دچارافت تحصيلي نشوند.

 نظري كلي برمحتواي پيك هاازابتدا تاحال: پيك هاي نوروزي تاچندسال پيش

 كه نظام سنتي مامعلّم محور بودالحق به درستي به كمك بچّه ها آمدزيرا

تاحدزياد ي جلوي آن همه تمرين ها ورونويسي هاي طولاني راگرفت و

بچّه هاهم كه تا آن زمان مي بايستي درتعطيلات تكاليف طاقت فرسايي

بنويسند تاحدّي رهايي يافتند درآن دوره فعّاليّت هاي پيك ها چون د وراز

رونويسي هاي سابق بود ،بسيار آسان وراحت جلوه مي كردكه اين به

خودي خود ارزش بود.ازابتد اي تدوين پيك هاتاپيك نوروز91آنچه من بعنوان

 يك آموزگار مشاهده كرده ام محتواي پيك هاتغييرشگرفي ازنظررنگ آميزي

ظاهري ونوع فعّاليّت ها نموده است .درپيك نوروزي كلاس سوم تااند ازه اي

توجه به مهارت هاي عاطفي ،رواني حركتي وسطوح بالاترحيطه ي

شناختي شده است كه جاي بسي خوشحالي است. نظر ي جامع تر بر

محتواي پيك نوروزي سال 91 كلاس سوم ابتدايي: پيك سوم داراي 28

صفحه ي تمام رنگي باچهارصفحه ي سفيد براي نقاشي آزاد بچّه هاست .

محاسن پيك: ظاهر ومحتواي پيك بصورت رنگي وجذّاب تد وين شده است

به سيرآموزشي نظام نوين كه مبتني برتوجه به حيطه هاي سه گانه است

توجّه شد ه است. 1.باهوشيار ي مناسبي فعاليت هاگنجاند ه شد ه است.

2.در هم تنيده بودن بعضي ازسوالات برارزش ان افزوده است.

3.نگاه ملي مذهبي د رتدوين پيك داراي ارزش خوبي است .

 4.فعاليت هاي خلّاقانه و نوگرايانه رنگ وبوي خاصي دارد .

5.به افزايش اطلاعات عمومي د انش آموزان باتدوين دانستني هاي

جالب كمك شد ه است . 6.به زبان مادري تااندازه اي ولوكم، اهميّت

داده شده است. دركل هدف ونگاه پيك ايجادياد گيري بهتر ،تمرين

آموخته ها ومهارت ها وزمينه ي ارزيابي ميزان توانايي دانش آموزان است.

 معايب: 1.دربعضي ازصفحات پيك نوعي شلوغي ديده مي شود

به نظرم اگردربعضي از صفحات بجاي3 فعاليت2 فعاليت گنجانده مي شد

بر اي روحيه ي دانش آموز خوشايندتربود وممكن است حجم زياد محتواي

فعّاليّت هاي صفحات پيك سبب استرس ود لهره براي د انش آموزان

د ر ايّام نوروز ر ا فراهم نمود ه باشد! 2.بعضي ازفعّاليّت هاي تدوين شد ه

 براي پايه ي سوّم باوسعت ودامنه ي زياد انجام شده است.

 براي مثال:فعّاليّت صفحه ي يازدهم پيك كه مربوط به نقشه است

تدوين اين نوع فعاليت چون هم به درس جغرافياوهم به رياضي توجه

 نموده است ظاهراارزشمند است ولي مقدار سوالات مربوط به اين

فعّاليّت براي بچّه هاي سوم كه هنوز ازنظر پياژه به مرحله ي انتزاعي

 نرسيده اند مشكل به نظر مي ر سد. ودقّت درپاسخگويي بچّه ها رابا

آشفتگي مواجه مي سازد . 3.بزرگترين عيب پيك اين است كه ازروزاوّل

بيشترين تمركز راازبچّه ها مي گيرد. راهكار: د رنوروز92بهتر است به

جاي پيك ازفعّاليّت هاي بازتروخلّاقانه ترمانند :گزارش سفر خود دانش آموز

ياخاطرات تعطيلات بچّه ها ،د ادن پروژه هاي مرتبط باتوانايي هاي بچّه ها

وغيره توجّه شود ،تا بهداشت رواني بچّه هاكه د رنظام نوين ارزشيابي

توصيفي اولويّت اصلي است تامين شود واين براي بچّه هاجذّاب ترخواهد بود .

 درپايان اززحمات همكاران محترمي كه درتهّيه وتد وين پيك تلاش نموده اند

تشكّر مي كنم . به اميد كاميابي اند يشه هاي نو.....

 اد ريس يوسف زاده- آموزگار پايه ي سوّم ابتدايي

شهرستان اشنويه سال تحصيلي 91-90

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در شنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۱ و ساعت ۲۳ بعد از ظهر |

خاطرات آموزگار(اشنويه)

بابيان واژه ي معلم همه ي نگاهها به سوي كساني مي رود كه

درآموزش وپرورش مشغول اين رسالت بزرگند ديدي بزرگ ولي

بدون افق كامل،چرا كه هرانساني كه كانالي ازجانب خود به سوي

الله تعالي بازكند منصب خليفـةـ الهي را ازآن خود  مي كند

همه ي آدميان بايد بدانند كه جانشين الله بركره ي زمين هستند

پس هرانساني با هرمنصب وجايگاهي بي شك معلم است.

 واي اگركوتاهي كند.

 پس پدرومادر گرامي برادروخواهر ارجمندم واي انسان  يادت نرود كه درجاي جاي 

 زندگيت بايد درمقام يك معلم ظاهر شوي تا كرامتي كه ازملكوت به تو به ارث

رسيده   پاس بداري .

واما سخن من با معلميني ازنوع ظريف آن يعني آموزگاران است كساني كه پايه هاي

زيرين آموزش وپرورش را مي نهند وكاراينان ازنوع ظريف ترين وحساس ترين كارهاي

آموزشي وتربيتي جهان كنوني است .كاري كه هنراست وآموزگاران هنرمند، به

خوبي درصدد انجام آن برآمده اند . سنوات بيش ازبيست سال وتدريس نزديك به

13سال درشهرستان اشنويه ومناطق آن  برايم خاطراتي به ارمغان آورد كه باهمه ي

 شيريني وتلخي هاي آن احساس خوشبخت بودن مي كنم وازاينكه خدابهم فرصت

آموزگاربود ن را بخشيد ازته روحم خوش حالم وبه آن مي بالم .

هدف اصلي ازنوشتن اين مطالب ماندگارنمودن آن براي خودم واگرقابل بهره باشد

تقويت روحيه ي آموزگاري ،همكاران زحمت كشم را مدنظر قرار داده ام

تا همواره به معلمي ازنوع آموزگاري ببالند انشاءالله.

دربخش ذیل قسمتی ازخاطرات دوران آموزگاریم رابه رشته ی تحریر

 درآورده ام ،شايد خواندن اين  مطالب براي كسي كه آموزگاري را تجربه

نموده است دلنشين باشد.

درضمن به جاي نام اشخاص وروستاها ازاسامي مستعاراستفاده كرده ام.

هريك ازاين خاطرات درآن مقطع، زندگيم را به شدت تحت تاثير قراردادند كه

زمينه ي بهبود كاروروحيّاتم شدند.

روستاي مردمان سخت کوش واولين سال آموزگاري    

د ر مور خه ي سو م اسفند يكهزارو سيصدو هفتاد و شش جهت تدريس جذب

آموزش و پرورش شدم در روز پنجم اسفند ماه همان سال در صبحگاه يك روز

 باراني به سويروستاي محل تدريسم حركت نمودم ابتداي جاده ي سر دره

از ماشين پايين آمد م وآرام آرام مسير دو كيلو متري را به سوي روستا طي

كردم نا گاه صداي تراكتوري به گوشم رسيد .سوار تراكتور شدم و در

نزديكي هاي مدرسه پايين آمدم قدم هايم رابه آرامي به سوي مدرسه بر

مي داشتم كه افكارم در دنيايي از آرزو ها سير مي نمود مي گفتم يعني

خدايا تمام روياها يم به واقعيت تبديل شد از امروز من آموزگارم . اين سوالات

 هوشم را برده بود كه درب سالن مدرسه را باز  نمودم وبا برادري بزرگوار

روبروشدم كه درآنجانقش مديرآموز گار را به عهده داشت از ديدن هم شادو

خوش حال شديم پايه هاي اول و دوم و سوم به من رسيد بدين ترتيب آموز گار

چند پايه شدم باتمام توان و شورواحساس تدريس مي كردم .واز جان مايه

مي گذاشتم ولي چون تجربه نداشتم احساس معلم موفقي را پيدا نمي كردم .

آن احساسي كه به وجدان منتهي مي شود ووجدان بابت زحما تت بهت ارج

مي نهد ولي احساس بازدهي كار، چيز ديگري را  بيان مي كرد .در مورد كار

آموزگاري از جانب دوستم بارها سفا رشات ارزشمندي در يافت نمودم .و

از تجربيات آن بزرگوار بهره مي بردم  تجربيات و راهنمايي دوستان هر چند

مفيد است ولي تا خود آدمي عملا" تجربه پيدا نكند نمي تواند راهكار هاي

ديگران را راهبردي نمايد.              

بيشتر در كلاس سخنران بودم و متوجه ارزش وجايگاه تدريس كه بيشتر

 دانش آموز محور است نبودم .از نقاط قوت اينجانب روحيه ي انتقاد پذيري بود

كه به روند كارم و بهبود آن ياري مي رساند اولياي بچه ها در مواردي كه

انتقادي مي نمودند با جان ودل مي پذيرفتم و در صدد بازبيني وارزيابي خود

بر مي آمدم. اگر كسي انتقاد مي كرد با روي خوش مي پذيرفتم هر چند

 گاهگاهي غرورم  مي خواست جلوي اين وجهه ي ارزشمند را بگيرد ولي

 بسيار شنيده بودم همه چيز را همگان مي دانند وهمگان هنوز به دنيا

نيامده اند.واقعيتي كه بايد به آن اذغان كرد.   مي دانستم راز و رمز بد بختي

 جوامع ما در خود بيني است .و اين درد خسارت بار يعني محصور شدن در

 حصار بسته اي به دور از  به روز شدن، ودر جا زدن پيوسته بود .

صميميتي كه بين من وهمكارم اسماعيل تارم بو دمثال زدني بود نفوذ

 اجتماعي آقاي تارم در روستا غير قابل انكار بود ما مرتب از جانب مردم

روستا مي توانستيم  باز  خوردكارمان را در يافت كنيم هميشه با روحاني

 وافراد صاحب انديشه ي آبادي در ارتباط پياپي بوديم . رضايت آنها از نحوه ي

 كارمان ما هارا در راهمان راسخ تر و با صلابت تر مي نمود.دوستم در روستا

 بيتوته مي كرد .وخودش زندگي پويايي داشت از مطالعه و قرآن خواندن گرفته

 تا ورزش انفرادي و ورزش هاي تيمي را انجام مي داد هر روز صبح زود ازخواب

 بلند مي شد و چندين كيلومتردو ميداني مي نمود گاهگاهي در روز هاي 

تعطيل با دوستان ومعتمدين روستا به كوهنوردي  مي رفت .اين نوع زندگي

همكارعزيزم بر من تاثير معنوي زيادي گذاشت و به آن  افتخارمي كردم .  

 تدريس سه ماهه ي من در روستاي سردره برايم كسب تجربيات گرانبهاي

راپديد آورد كه پيشرفت وترقي من را پايه ريزي نمود .آري من در آن روزهاي

ابتداي تدريس فهميدم كه اگر مي خواهم كلاس موفقي داشته باشم بايد

 اشعه هاي مدرسه وخانه را بهم بتا بانم زيرا رابطه ي صميمي و مداوم اين

 دومكان اجتماعي كم وكاستي را به نحوي شايسته بهم باز تاب مي دهد

و آنگاه معلم در بستري مناسب ودور از تنش مي تواند با تصميم گيري هاي

درست ومنطقي ،آموزش وپرورشي در خور تحسين را هدايت و رهبري نمايد .

آن روز ها افكارم حول كارم و انتظارات وا لدين سير مي كرد. و ضمير نا خود آگاهم

مي خواست پس از خداي يكتا موفقيت كلاس ورضايت والدين را هم داشته با شد.

كه الحمد و لله محقق شد و آن سال با تمام خاطرات ماندگارش به تاريخ پيوست .

تاريخي كه بازگشتي ندارد.

 

هي‍ژاپسركي  ازروستاي آقاقيا

هيژا آ ن روزاصلا"حواسش نبود دراملا هرچه مي نوشت درست نبود

معلوم بود آن روزش متفاوت است داد زدم گفتم: پسرك شماكه ديروز

به اين خوبي كارمي كردي چرايكباره همه چيزرافراموش نمودي! به

چشمانم نگاه كردمي خواست چيزي بگويد ولي بازكلامي برزبان نياورد

امّاباچشمانش مي خواست مطلبي رابهم يادآوري كند.لحنم راآرام كردم

چهره ام رامتبسم،د ستي روي سر ش كشيدم، گفتم گلم مشكل شما را

مي توانم حل كنم دوباره نگاهش رابه من انداخت وچشمانش رابه كف كلاس

دوخت! گفتم هيژاجان مي خواهم بهت كمك كنم توراخدابگو هرچه رادر دل داري.

ازآن گوشه ي كلاس برادرش دهان واكرد مي خواست چيزي بگويد ولي

 نگفت: پيشش رفتم گفتم هيواجان تو مي دوني هيژاي ما چه مشكلي دارد

 گفت:آقامي دونم ولي قول مي دهي ناراحت نشي.گفتم گلم باكمال د ل

مي پذ يرم .آقا،هيژا درخونه اردكي دارد كه جديدا" پنج جوجه ي زرد رنگ پيداكرده

يكي ازجوجه هايش نمي تونه راه بره به نظرم درفكر جوجه اردكشه.

آرام وبادلي پرازاحساس هيژا رابوسيدم وگفتم بابرادرت برو ببين جوجه اردكت

درچه وضعي است وبهش آب وغذا بد ه تامطمئن نشي كه خوب شده، به مدرسه

 نيا اگه مطمئن شدي  بعد برگردبه كلاس.آن موقع مدارس روستائي دوشيفته

 بودند بچه هابعداز صرف نهارمي بايستي به مدرسه بيايند ودر نوبت بعدازظهر

هم درس مي خواندند.بعدازظهربچه هابه مدرسه بازگشتندهيژابابرادرش درحالي

 كه ازدورمي خنديد وخوش حال بود به درب كلاس كه رسيدند هيژا تامن

وديدخودرادرآغوشم انداخت وگفت آقا جوجه اردكم خوب شده وديگه مشكلي

 ندارد حالاهرچه بگوييدمي نويسم گفتم پسرم حالابياكنار تخته ي كلاس و

بنويس هرچه گفتم نوشت! زيرا فكر جوجه اردك در ذهنش نمانده بود.

از درو ن بياد معلمي وارزش هنر معلمي افتادم  فهميدم كه تازه پس از

ساليان تدريس بازهم نيازمندكسب تجربه ومطالعه ام .معلمي كه به

تفاوت هاي فردي بچه هايش توجه نكند وتدريس وارزش يابي راباتوجه به

 روحيات بچه هاتدوين نكند بي شك كارش بيهودگي است.آن روز كه به خود آمدم

 وبه روحيات اين دانش آموز توجه كردم و دركش نمودم، احساسي ازدرون

 ندايم داد كه آن روز بهترين روز آموزگاريم بوده وخاطره انگيزهم خواهدماند.

تدريس بايددررگ وخون دانش آموزدميده شود وزمينه ي ارائه ي آن مساعد

 باشد زير وبم كار معلمي زماني رنگ طبيعي به خود مي گيرد كه ازروح

 معلم برآيد  وبر روح د انش آموزبه زيبايي پروانه برگل

بنشيند...    

        

مدرسه ي پايين آبادي

زينب مشوش ومضطرب، دركلاس به نظر مي رسيدچندبار قدم زدم ازش

 درس پرسيدم باهوش نشان مي دادازميزان دانش ومهارت پاسخگويي به

 سوالاتش لذّت بردم.آن روز وزش بادشديدا" برپنجره ها ي كلاس درس

 مي كوبيد بچّه هامدام حواسشا ن پرت مي شد.به نظر مي رسيدكه باد

مي خواهد درسي از درس هاي زندگي را آموزش دهددرسي ازخشم دنيا.

زينب بچّه اي كم حرف وساكت بوداگر كسي اورانمي شناخت مي گفت چرا

زينب خيلي اخمو وعصباني نشان مي ده!آن روزكه اولين روز آشنائيم با

بچّه هاي كلاس بودزينب ودانش اموزان رابه خوبي نمي شناختم واين عدم

 شناخت باعث شدكه روز بعددرسر كلاس از زينب بخواهم درست بنشيند،

بي خبر ازروحيات لطيف او،شايداين درخواست من بامهرباني هم نبوده

است.احساس كردم كه دخترك كلاس آزرده خاطرشده ولي نه اوحرفي زد

ونه من چيزي ازاين بابت گفتم .

هفته اي مي گذشت چند نفررامي د يدم  كه درغياب من به دفتر آموزشگاه

مي روند ولي نفهميدم كه موضوعي مرتبط بامن مطر ح شد ه باشد.

رفت وآمد هاي آن چندنفرازوالدين  مشكوك به نظر مي رسيد.

د ه روزي ازحضورم مي گذشت روزي با همكارم پياده به سوي جاد ه ي

 اصلي در حر كت بوديم ايشان د ركمال ناباوري ازمسئله اي سخن گفت كه

من راغمگين نمود! گفتم برادرزود به من نگفتي! اگراين مسئله رامطرح مي كرد ي

 زودد رصددرفع تنش بر مي آمدم.مشكل ازاينجا حادشده بودكه زينب بعدازتذكّر

تند من درخونه اين برخوردمن راباپدرش درميان مي زاره، وپدرش باحضورد ر

مدرسه ازنحوه ي رفتار من گلايه مي كنه مدير آموزشگاه هم بعدازچند

روزي مسئله رابرايم بازگو مي كنه.

 ازمديرخواستم كه ازپدرزينب بخواهد كه به كلاس من سربزند تاايشون رااز

كم وكيف رفتارم آگاه  كنم.

يه روز پدرمحترم زينب درب كلاس رابازكرد.او رابسيارصميمانه پذيرفتم واز

ايشون خواستم ازاين به بعد مشكلات بچّه هاراچون آيينه اي ازخانه به

 مدرسه ومعلّم انعكاس دهندتاهم سوءتفاهم حل شود وهم معلم دررفتاروحتي

روش كارآموزش تجديد نظركند.پد رزينب ضمن عذرخواهي وقول مساعدت، كلاس

راترك نمودند.ومشكلي كه مي رفت چالش بزرگي ايجاد كند با بحث ومشورت

ختم به خير گرديد.آن سال به پايان رسيدولي والدين دانش آموزان كلاسم واقعا"

بارفت وآمدهاي مداوم بذرمحبتي ماندگاررابراي هميشه كاشتندونشان دادندكه

معلّم درنظرآنان نمادفداكاري ،درست كاري وعلم ود انش است.

اين مسئله رابايد ازدوديدگاه نگريست ديدي كه به خودمعلم برمي گردد.بايد

ازمعلم پرسيدچرادرنوع برخوردخودعجله نموده است وهنوزخلقيّات وروحيّات

بچّه هارانشناخته كه بابرخوردي تند،دل دانش آموزي راآزرده وممكن است

تاآخرعمرتاثير سوئي برجاي بگذارد . زيرا خداوند هرانساني رااستعداد و

توانائيهايي داده بايدآنها را شناخت و متناسب با آن توانايي هابادانش آموز

رفتارنمود.

ديدگاه دوم كه به نظرم جامع است بيانگر اين است كه آد مي بايد بامشكلات

روبروشود .ودرجهت حل آن بكوشد واگر اقدام اساسي نمايد نتيجه ي شيريني

عايد شخص مي شودد.

مشكلي كه براي من پيش آمددرآخرپيوندي ميان خانه ومدرسه رقم زد كه در

نوع خودش كم سابقه بود وبه بهبود وضع آموزشي وتربيتي دانش آموزان

منتهي گرديد.البته حالا ازوضع زينب وساير بچه ها بي خبرم اميد وارم

توانسته باشند دردرس وزندگي پله هاي ترقي راطي كرده باشند .انشاءالله

                                                                                


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در چهارشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۰ و ساعت ۲۱ بعد از ظهر |
                         مبحثي پيرامون درس آزاد

 

درنظام نوين آموزشي ودر فارسي جديد التاليف با دوكتاب بخوانيم وبنويسيم  روبرو مي شويم كتاب بنويسيم زير چتركتاب بخوانيم سير آموزشي دارد ارزش وجايگاه اهداف آموزشي فارسي بسيار مهم وارزشمنداست كه يكي ازموارد مهم آن توجه به جايگاه معلم وشاگرد وتوانمنديهاي منطقه اي با تدوين درس آزاد مي باشد.

د رس آزادبراي معلم سفره اي به عظمت جايگاهش پهن مي كند وچون ميزباني قدوم مبارك وساليان تجربه اندوزيش را ارج مي نهد.

بااين وصف روا نيست بابي تفاوتي ازكناراين ميزبان گذركنيم .يا با واگذاري آن به خوددانش آموزان واوليايشان رفع تكليف نمائيم.يا با تدوين مطالب ومفاهيم كم اهميت ارزش آن را پايين بياوريم.

درس آزاد خواسته ي قلبي معلمين سخت كوشيست كه مي خواهند فرصتي براي مولف شدن پيداكنند وازاين راه قطراتي ازجوهر آموزگاري خود را برروي سفيدي كاغذ به رشته ي تحرير درآورند.

چگونگي تدوين يك درس آزاد:

۱.عنوان درس درراستاي هدف كلي فصل كتاب درسي باشد مثلا" اگرفصل درمورد بهداشت وسلامت است درس آزاد باتوجه به اين مورد تدوين گردد.

۲.درس با توجه به شرايط منطقه اي ونيازهاي دانش آموزان انتخاب شود .

۳.انتخاب موضوع داراي جذابيت لازم باشد.

۴.دانش آموزان ازمحتواي آن لذت ببرند.

۵.فعاليت هاي بخوانيم وبنويسيم درراستاي محتواي درس تدوين شود.

 

درس آزاد 

  

(دانش آموزكلاس سوم)

 

دوست خوبم سلام ، من رامي شناسي ،دردبستان د رس مي خوا نم،سنمّ  به9سالگي رسيده،بامدرسه آشناشده ام،دوستان صميمي پيداكرده ام،فارسي راروان مي خوانم ،بامعلم همكاري خوبي د ارم.

اي كاش ديروزدرمدرسه ي مابودي ومسابقه ي فوتبال هم تيمي هايم راباتيم كلاس پنجم مي ديدي ،آري چه غوغايي بود! بچّه ها ازجان مايه گذاشتندولي حيف هرچه زد يم به دربسته خورد،آخر مي داني چه شد!بازي به ضربات پنالتي كشيده شد.دروازه بان مايك پنالتي رابه خوبي مهاركردومعين گلي زيبا يي به د روازبان حريف زدودرادامه آسوبه زيبايي هرچه تمام توپي رابه تيرك دروازه كوبيد ولي صد حيف گل نشد! دركمال ناباوري ازگردونه ي مسابقات حذف شديم ولي مانااميد نيستيم زيرا با بازي هماهنگ مان وروحيه ي قهرماني وپهلواني نشان داديم ، كه مي توانيم .دوست خوبم دوباره مي گويم چه حيف شد بازي مارانديدي !مابچه هاهم د يگر رابيشترازقلبمان دوست مي داريم واين را درورزش ودرس نشان داده ايم  ودرانجام كار گروهي به هم ياري   مي رسانيم .

درس هايمان راباعلاقه ي تمام  مي خوانيم .چون ازراه درس خواندن است        كه  مي توان آينده ي خوبي داشته باشيم به نظرم حالا فهميدي من كلاس        چندم  درس مي خوانم .‌آري من سوّمم، يه روز به مدرسه ي 15خردادبيا               وبه انتهاي سالن مدرسه اگررسيدي سمت راست بي تاًمّل درب كلاس رابازكن وازآن  همه چهره هاي شادتعجّب كن !آري دوستم من كلاس سوم درس           مي خوانم .  سومي درس خوان ،باادب ،فعال ومرتّبم.

 

  بچّه ها ي شاد سوم ابتدايي دبستان ۱۵ خرداد ۲                                            

                                                      اد ريس يوسف زاد ه     _  بهمن ماه ۹۰

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در سه شنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۰ و ساعت ۱۹ بعد از ظهر |

گروههاي آموزشي پايه ي سوم شهرستان اشنويه- سال تحصيلي 91-90                          

 اولين كارگاه گروه هاي آموزشي در آبانماه 90 دردبستان آمنه با حضور

همكاران پايه ي سوم و چند پايه تشكيل گرديد در اين كارگاه توجه به

آموزش وبعد مها رتي و نگرشي به بحث وچالش كشيده شد توجه به

 سوادفن آورانه و تربيت دانش آ موزان با مهارتهاي ضروري براي يك

زندگي مناسب در آ ينده بايد سرلوحه ي كارآموزگاران قرار گيرد  

آموزگاراني كه با آگاهي از پيشرفت هاي  سريع دنياي امروز روش هاي

تد ريس خود رابراساس رويكردهاي پويا ودانش آموزمحور بايد پايه ريزي كنند 

تربيت تواناي هاي ذهني وبدني در سايه ي مثلث تئوري علمي – عملي

و عاطفي امكان پذير است  راهكارهاي رسيدن به اهداف

آ موزشي فوق در توجه به مهيا كردن امكانات وشرايط مناسب درعين

آموزش وارزش يابي است.توجه به مراحل رشد كودك براساس نظرپياژه

بيشترعيني كردن تدريس راامكانپذيرمي سازددردروس ابتدايي

بايدازامكانات آموزشي وفايل لمسي به نحواحسن بهره ببريم دانش آموزان

 را با انجام فعاليت هاي عملي در گير نماييم  تابچه ها متوجه حركت كند

زمان د ر كلاس -ها نشوند  وهميشه از خود بپرسند چه زود زنگ كلاس

به پايان مي رسد .يك كلاس مبتني بر كار كارگاهي كاري سخت و شاق نيست 

 بر فرض مثال در رياضي از دانش آموزان بخواهيم در فصل مربوط به هندسه

از ابزارآلات هندسي مانند خط كش وگونيا و پرگار و غيره در انجام كار بهره گيرند

 تا استفاده از ابزار را فرا گيرندتا ورزيدگي دست و انگشتان دست را پيدا كنند

 در علوم قبل از آنكه درس را تدريس كنيم از بچه ها بخواهيم وسايل مربوط به آن

درس را آماده كنند و فعاليت يا آ زمايش را در سر كلاس انجام دهند .درس هديه هاي

آسمان را با قصه هاي شيرين پيامبران همراه سازيم تا در آ موزش و ارزشيابي همه

بعدي در راستاي اهداف بلند آموزش و پرورش حركت كنيم و فرزنداني با قا بليت،

تحويل مقطع راهنمايي دهيم .در ادامه پيرامون دفتر كلاس  وچگونگي تدوين فعاليت

هاي آن مطالبي به بحث كشيده شد در كل همكاران رويكرد واحديدر تدوين

فعاليت هاي  آن نداشتند  وآن را زمان بر و ناقص، جهت ثبت فعاليت ها

مي دانستند در دفتر جايي براي ثبت موارد تدريس شده ي روزانه اختصاص

داده نشده است يا جمع بندي فعاليت هاي ماهيانه ي هر دروس بيشتر

كمي نشان دادن نظام ارزشيابي را نشان مي دهد تا توجه به ارزشيابي

كيفي. در مورد پوشه ي كار انتقاد  هاي همكاران زياد بود و در مورد نحوه ي

 مرتب كردن محتواي پوشه  باز هم همكاران رويكرد واحدي نداشتند از دفتر

 كلاس وپوشه ي كار كه بگذريم بايد به اين باور برسيم كه بخشي از فعاليتهاي

 كلاس رادر خانه انجام دهيم تا با فكري قبلي و بر نامه دار در راستاي نظام

نوين آموزشي و ارزشيلبي توصيفي فعاليت هاي كلاس را بر نامه ريزي كنيم . 

در ضمن پوشه ي  كار و دفتر كلاسي فقط بهانه هاي هستند براي آموزش بهتر

وتوجه به بهداشت رواني دانش آموزان و اگر اين دو مورد محقق نگردد با تدوين

بهترين پوشه ي كار و دفتر كلاسي، معلم هماهنگ با نظام توصيفي

 حركت نكرده و آب در هاون كوبيدن است در پايان براي هردروس كار گروه

تعين شد .وكارگاه باثبت اسامي و امضاي همكاران شركت كننده به پايان رسيد .

 

كارگاه دوم گروههاي آموزشي پايه سوم شهرستان اشنويه درسال تحصيلي91-90               

 

مورخه ي 15/10/90 روز پنج شنبه دومين كا رگاه كلاس سوم با حضور گرم

وصميمي  همكاران محترم تشكيل گرديد .در اين كارگاه مواردي مانند طرح

جابر بن حيان -كلاس هاي  چند  پايه-آموزش قران – آموزش هندسه در رياضي 

و حضور در جشنواره ي الگوهاي برترتدريس مطرح گرديد.بعد از ارائه ي

 مقدماتي وتعين مباحث فوق آموزگاران شركت كننده پروژه ي جابر بن حيان

 را طرحي مفيد جهت وا داشتن كلاس ها به فعاليت هاي عملي در راستاي

توجه به علوم پايه عنوان داشتند .ولي كم وكيف اجراي اين  طرح همواره مورد

انتقاد همكاران بود همگي اجراي پروژه هاي مرتبط بااين طرح راپرهزينه و

اجراي چارچوب آن را براي والدين ودانش آموزان مشكل مي دانستند ونظرات

 اين بودكه دانش آموزان دركلاس هاباهزينه هاي كم وحتي بدون هزينه هاي

مادي بارها درطول سال تحصيلي اين طرح هاراانجام مي دهندولي تقبل

هزينه وايجاداين چارچوب درپروژه نيازمند همكاري مدرسه وخانه است ضمنا"

درمناطق محروم تامين هزينه هاي مادي امكانپذيرنيست بعددرموردكلاس هاي

چند پايه همكاران حاضر كارآموزگاران اين كلاس هارا دشوارارزيابي مي كردند.

همه معتقدبودندكه كلاس هاي چند پايه بادانش آموزان زيادواقعا"امراموزش 

 راسخت مي نمايدمگرآنكه معلمان جان نثاري كنند، كه مي كنند. در 

ادامه از همكاران خواسته شد در تدريس رياضي از بچه هابخواهند كه ازابزار

استفاده كنندتاراه ورسم مهندسي رايادبگيرندوبدانندهندسه يعني د قت كاربا

وسايل وابزار هندسي.  درموردتدريس قران همكاران محتواي آن رازياد مي دانستند

 تصميم گرفته شد هروزدرابتداي زنگ اول به مدت ده دقيقه كارباقران انجام گيرد

زيرا تدريس وارزشيابي به موقع ازقران به پيشرفت درسايردروس مي انجامد

 زيراقران درراستاي سوادآموزي فارسي  باحركت معنوي وآموزشي تدوين

 شده است . ضمنا"د ركارگاه مسئول مقطع ابتدايي ازهمكاران خواست

كه درجشنواره ي الگوهاي برتر تدريس شركت كنند وتمامي مدارس بايد

حضوري فعال داشته باشنددرپايان ازحضور گرم وصميمي همكاران پايه ي

 سوم نسبت به اهتمام در امرآموزش وارزشيابي تشكرگرديد.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در جمعه ۲۱ بهمن۱۳۹۰ و ساعت ۱۹ بعد از ظهر |

 تدريسي كه باطراحی قبلی نوشته می شود می توانديادگيري مفیدي برای کلاس به

 ارمغان آورد ودانش آموزان به موقع اززمان بهره می برند پس درنوشتن طرح درس باید

 ایده های یک تدریس را مبتنی برنظریات نظریه پردازان بزرگی چون ژان پیاژه -جان

دیویی و...بنیان گذاشت آموزش دروس بایددردوران ابتدایی ازانتزاعی به سوی عینی

بودن وبه حرکت درآوردن حواس شنوایی -بینایی -بویایی - چشایی ولامسه یاری

رساند شیوه  های تدریس بریادگیری فعال ودرگیرانه تدوین شوند تا کلاس شاد

ویادگیری در بالاترین سطح ممکن روی دهد برای این مهم راه آسان وکار راحت است

به شرطی که آگاه برتمامی مراحل یک تدریس باشیم وبدانیم کارمعلم هدایتگری

ونظم بخشی واستفاده ی بهینه اززمان است .بسرآمدزمانی که معلم تنها سخنران

بلامنازع تدریس بود اگر معتقد باشیم که آسانترین وکوتاهترین راه درآموزش ویاد گیری

 ازراه فعالیت دانش آموزان درکلاس میسر خواهد بود .

 

             به نام خدا

  نام درس :ریاضی     واحد تدریس :تقارن ص ۶۳

              کلاس پنجم ابتدایی       تعداد دانش آموز ۳۰

دبستان ۱۵خرداد ۲         آموزگار :ادریس یوسف زاده     بهمن ماه ۹۰

 

 

هدف کلی درس

آشنایی با تقارن وکاربرد آن

زمان

اهداف رفتاری درس

۱. دانش آموزان بامفهوم تقارن آشنامی شوند.

۲. "  بااستفاده ازتقارن اشکال را ترسیم می کنند.

۳."  به اهمیت تقارن درزندگی پی می برند.

۴." به کارهای هنری علاقمند  می شوند.

۵."  کارهای هندسی راباابزارانجام  می دهند.

 ۶."  موارد ایمنی وبهداشتی رادرحین فعالیت رعایت می کنند

 

 

 شیوه ی تدریس

حل مسا له- روش مکاشفه ای -بحث گروهی

 

وسایل لازم

ماژیک -تخته وایت برد -کتاب ریاضی-نوار رنگی - آیینه-میوه(سیب-خیار)-قیچی-کارد- انواع کارت های رنگی جهت گروهبندی وساختن پازل -تصاویر آدمک جهت مقایسه -اشکال متقارن جهت کاربا ابزار-پروانه های کاغذی -پاکت های محتوی فعالیت های تکمیلی

 

 

قبل ازشروع درس

 

سلام واحوال پرسی ـحضوروغیاب -آگاهی ازووضعیت روحی وجسمی بچه ها-چینش کلاس براساس کارگروهی-گروهبندی بااستفاده ازکارت های رنگی (هرگروه براساس رنگ کارت ها شکل می گیرد )

 

۴

دقیقه

ارزشیابی تشخیصی

ازگروهها می خواهیم بااستفاده ازکارت های رنگی خودپازل درست کنند پازل هابه صورت اشکال هندسی تنظیم خواهند شدسرگروهها با نصب پازل روی تخته ی کلاس توضیحات را برای سایر گروهها ارائه می دهندومعلم با تنظیم بحث میزان توانایی های هندسی بچه ها را   می سنجد تارابطه ی معناداری بین اموخته های قدیم وجدید بچه ها برقرار شود(تدریس براساس پیش سازمانده)

۴دقیقه

آماده سازی

تصویر دوآدمک راروی تخته ی کلاس نصب می کنیم وازگروهها می خواهیم روی آدمکها بحث کنند وسرگروهها تفاوت ها وشباهت هارابیان نمایند وبه دقت طراح درهریک ازتصاویر پی ببرند

۴دقیقه

ارائه ی تدرس

مرحله ی اول:تلفیق با هدیه های آسمان(البته معلم نامی ازواژه های هدیه وتلفیق نمی برد)دانش اموزی پای تخته  می آید ومعلم نواری را روی پیشانی اونصب می کندتا   دانش آموزان متوجه اهمیت تقارن درآفرینش انسان شوندمعلم باسوالهای مرحله ای دانش آموزان را           بدین جهت می برد

مرحله ی دوم:تلفیق با علوم :باتوجه به درس بازتابش نور -معلم آیینه ای را به کلاس می بردوازگروهها می خواهد بااستفاده ازآیینه وسایر اشیا تصاویر راعین خودشکل نشان دهند بچه ها با تنظیم آیینه وازراه آزمایش وخطا به سوی هدف موردنظر گام برمی دارند واین کارهم باانتخاب سرگروه درقالب سرگروههای شناور انجام  می شود

مرحله ی سوم:به دانش آموزان هرگروه تعدادی میوه مانند سیب می د هیم وازآنها می خواهیم ضمن رعایت نکات ایمنی با کارد سیب ها را ازوسط نصف کنندودرمورد فعالیت انجام داده به بحث بپردازند درپایان این مرحله به نقش کارد درتبدیل سیب به دوقسمت قرینه اشاره می کنیم.

مرحله ی چهارم : دراین مرحله تصاویر ازقبل آماده شده رابرای درک بیشترتقارن به بچه ها می دهیم وازآنها         می خواهیم ضمن تازدن برگه ها تصاویر را با قیچی ازروی کاغذ جداکنند وسرگروهها آن راروی تخته ی کلاس نصب کنندازسرگروهها می خواهیم باکمک سایرافراد گروه در محل های تاشده بااستفاده ازخط کش وماژیک خطی رسم کنندبا کمک  بچه ها واززبان خود آنها نام تقارن وخط تقارن را می گیریم وبدین طریق درس جد ید به قدمهای آخر      می رسد.

 

 ۱۰دقیقه

ارزشیابی پایانی:  ازبچه ها می خواهیم فعالیت ص ۶۳کتاب          ۴دقیقه   

ریاضی را انجام دهند این کاربا کمک ونظارت افراد توانای هرگروه

انجام می گیرد. 

فعالیت های تکمیلی:به هریک ازگروه ها فعالیت های ازقبل          ۴دقیقه    

تهیه شده با مضمون ذیل می دهیم که درخارج ازکلاس انجام دهند:

۱:تصاویری ازاشیا واشکال که دارای تقارن هستند جمع آوری

کنند وبه کلاس ارائه دهند.

۲:دررابطه با نقش خط تقارق درکارهای هنری تحقیق نمایند

ودرزنگ انشا ارائه دهند.

 

درپایان شعری درراستای هدف درس تقارن جهت روحیه بخشی

وتقویت پایانی شاد شعری آهنگین بامحتوای ذیل توسط معلم قرائت می شود.

شعرتقارن

من ودست کم می گیرند               آنان که بی تاثیرند

برای من دست می زنند               آنانی که سرمی زنند

تقارنم تقارن                               کامل کنم کامل کند

درجوهر هنرمندانم                     قدرهنررا من می دانم

درخطوطم هنریست                   هنری که ذره ذره ی آن گوهریست

         

 

 

 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در سه شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۰ و ساعت ۲۲ بعد از ظهر |

تشويق آموزگاران ازطرف آموزش وپرورش به مناسبت صددرصد  قبولي:

انتظار همه چيز را داشتم جز اين يكي _زنگ تنفس دردفتر آموزشگاه باهمكاران نشسته بوديم كه معاون وارد شدند ضمن سلام واحوال پرسي لوحه هاي تشويق همكاراني كه درسال تحصيلي ۸۹/۸۸داراي صددرصد قبولي بودند تحويل دادندازاين حركت مديريت متعجب شدم زيرا دادن اين تشويق ها نه تنها به بهبود امرآموزش هيچ كمكي نخواهد كرد بلكه تعدادي ازبچه هاي معصوم بدون پشتوانه ي محكم درسي به كلاس بالا تر خواهندرفت بي شك درآينده آموزش وپرورش ازاين برنامه  متضرر خواهد گرديدكه نتايج آن به راحتي قابل جبرا ن نخواهدبود...

اگرهمه بايد به كلاس بالاتربروند اگر قبولي همه ي بچه ها ي يك كلاس دليل مستحكمي برموفقيت آموزش آن كلاس است پس تكليف همكاران دلسوزي كه گاها"داراي مردودي مي باشند چيست ؟بااين حساب بايد توبيخ شوند !!!

بي هيچ مبا هاتي بعضي وقت ها شاهد افداماتي هستيم كه انسان ازخود

مي پرسد آيا در آموزش وپرورش ما كاركارشناسي صورت نمي گيرد ؟

چرا مديران ارشد ما با آن همه تحصيلات عاليه تدابير انديشمندانه درچنين مواردي اتخاذ نمي كنند ؟

اگرمعايب اين چنين اقداماتي درنظرگرفته شود چنين دسته گل هايي به آب داده نمي شود؟

تقديرازدرصد قبولي براي من معلم اين سؤال را پيش مي كشد كه اگر بايد همه قبول شوندوتكرارپايه اي وجود نداشته باشد پس تكليف دانش آموزان نيازبه تلاش بيشتر چه مي شود ؟

به بياني ديگر اگربايد همه قبول شوند پس سرنوشت آن بچه هايي كه با اختلال شديد يادگيزي علي الخصوص درپايه ي اول ابتدايي مواجهند به كجا ختم مي شود!؟

مطمئنا"تقديرازدرصد قبولي كشيدن خط قرمزي بركارمعلمان زحمت كشي است كه به شغل خود بها داده وازخدا مي خواهنددرتدريس موفق باشند ازخدا مي خواهند كه هيچ فرزندي ازفرزندان ميهن مردود نگردد.

مگر مي شود تفاوت هاي فردي افراد كه ناشي از‍‍ژنتيك ،خانواده ،محيط اطراف كودك ،همسالان و...را ناديده گرفت مگرمي شود تمامي بچه هاي يك كلاس هميشه وهمه وقت وضع آموزشي مطلوبي داشته باشند وحائز شرايط ارتقا به پايه ي بالاتررا داشته باشند!؟

نخيرجانم نخير عزيزم نخيرمسئول كارشناسم

من معلم ازخدامه كه همه ي بچه هاي زيردستم قبول شوند من معلم خودرابه هردري مي زنم ازهرروشي بهره مي گيرم تاضعيف ترين دانش آموزكلاسم به سطح مناسبي ازآموزش برسدولي اگرنرسد ولياقت كلاس فوق تري را نداشته باشدوزوركي اورا به كلاس بالاترببرم وفردا درپايه ي جديدش جوابگوي انتظارات آموزشي معلمش نباشد وبدين خاطر ازطرف ديگران بارها وبارها تحقير گرددودرآن كلاس درجابزند نه راهي به پيش ونه راهي به پس داشته باشد كي جوابگو خواهدبود!

مسلما"چنين دانش آموزي علاوه برضربات روحي وعاطفي با دوآينده ي مبهم مواجه خواهد شد :

ا.يا دانش آموزي بي دانش وبدون مهارت هاي زندگي وشغلي تحويل جامعه خواهد گرديد ..

2.يا اينكه بعد ازچندسالي مدرسه را ترك مي كند ودردي بردرد هاي جامعه مي افزايدوآينده اي تار فرا رويش قرار خواهد گرفت...

پس خواهشا"نكنيد ازراههاي ديگري كه كم هم نيستند به بهبود امراموزش

ياري رسانيد ازراههاي ابتكاري وخلاقانه تقد ير نماييد1.معلماني كه درامرتدريس ازراهكارهاي نوبهره مي برند  2.معلماني كه دربرخورد با دانش آموزان ضعيف داراي متد پيشرفت وتقويت هستند.

3.تقديرازمعلماني كه به وجدان كاري بها مي دهند كم هم نيستند .

 حال يك سؤال اساسي مانند  سؤال زير را مطرح مي كنم :

آيا صددرصد قبولي كارشاقي است كه من آموزگار معتقدبه آن نيستم ؟

خير صددرصدقبولي آسان ترين كارممكن دردنيا واگرخداي نكرده دانش آموز ضعيفي را به پايه ي بالاتر ببرم سخت ترين كار ممكن درمحكمه ي عدل الهي راانجام داده ام من منكر اين نيستم كه كلاسهايي هستندكه همه ي بچه هاي آن كلاس حائز رتبه ي بالاتر شوندوممكن است كلاس هاي زيادي پيدا شوند كه لياقت رفتن همه ي آنها به كلاس هاي بالاتر  را داشته باشند .ولي اگر دربعضي ازكلاس ها علي الرغم تلاش وافر معلم تعداداندكي ازبچه ها نيازمند  تكرار پايه باشندوصدالبته به پايه ي بالاتر روند آيا دركلاس بالاتر مي توانند موفقيت لازم را به دست آورندبنده دراين سالهاي آموزگاري بزرگترين دردهمكاران را گلايه ازچنين قبولي هاي ديده ام آنها شاكيند باآنكه تلاش فراواني جهت پيشرفت اين بچه ها انجام مي دهندولي موفقيت بسياراندك بوده است ...

مثال:دانش آموزي كه درپايه ي اول ابتدايي هنوزصداها رانشناخته ومعلم وجدان خودرا زير سؤال مي برد واين دانش آموز را قبول مي كند  آيا معلم  پايه ي بالاتر مي تواند تااخر سال كل كلاس را فداي يك دانش آموز كندتازه آن متنهاي سنگين املارا چگونه مي تواند بنويسدآيا اگرساختماني داراي پايه اي محكم واستاندارد نباشد تحمل چندطبقه ي فوقاني خودرادارد!؟

درآخر مي خواهم به عرض ساحت مقدس دوستان برسانم كه نوشتن اين مطالب وبه چالش كشاندن آن فقط ازروي دلسوزي است بياييد آنچه درست است آن را انجام دهيم بياييد به واقعيت ها احترام بگذاريم شرايط وامكانات را جهت رفع كاستي ها تدارك ببينيم بياييد به تواناييها بهابدهيم وازارزيابي ظاهري بپرهيزيم ازمعلم به خاطرشيوه ها وراهكارها يش تقديركنيم ازمعلم به خاطرجان نثاري وايثارش تقدير كنيم .

چون بارها وبارها است كه ازهمكاران مي شنوم كه مي فرمايند اداره ازمادرصدقبولي مي خواهد وماخودمان را خراب نمي كنيم آيا اين است امانت داري وفضل كارمعلمي !!؟  مسلما"خير

اميدوارم آموزش وپرورش اين وزارت خانه ي بزرگ ومغزمتفكر جامعه را ه خود را آنگونه كه د رخور نامش است طي نمايد وازمقطعي عمل نمودن بپرهيزد وبا برنامه ي درازمدت درارتقاء وضعيت آموزشي كشور بكوشد  .            انشاءالله

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در جمعه ۲۷ آبان۱۳۹۰ و ساعت ۰ قبل از ظهر |
پوشه ی کار شامل مجموعه ای ازآزمون های مدادکاغذی وچک لیست ها

می باشد که به صورت عینی ومستند به معلم-دانش آموزواولیا بازخورد ارائه

 می دهد تا جهت پیشرفت دانش آموز باتوجه به نقاط قوت وضعف ایشان

 تدارکات لازم اند یشیده شود .

با اجرای نظام ارزشیابی توصیفی همه ی نگاهها به سوی تهیه وتدوین

فعالیت های دانش آموزان درقالب پوشه ی کارمتمرکز گردید پوشه ی کار

 اصل وآموزش فرع شد!مستنداتی که هیچ وقت به طور کامل ازدل واقعیت

یادگیری کلاس ها بیرون نیامد !

البته پوشه ی کار واجرای درست اهداف آن مستلزم شرایط مناسب کلاس

اعم ازتعداد دانش آموزان ،امکانات مناسب با نظام فعال وپویای اموزش ویادگیری

مانند میز ونیمکت های با قابلیت انعطاف پذیری جهت کارگروهی ووسایل

 آموزش جهت درگیرکردن حواس بچه ها می باشد .

باشناختی که ازهمکاران عزیزم دارم اکثریت گله ازوقت گیر بودن و تنوع زیاد

 فعالیت های پوشه دارند .

بی شک مادربرهه ای اززمان قرارد اریم که تغییرات به سرعت درحال

شکل گیری هستند این تغییرات در امرتدریس ویادگیری قابل توجه اند پس

اگر من معلم برپوشه ی کار ایراد می گیرم این حق را برای بچه های امروز

 ودانشمندان فرد ا محفوظ می دارم که باید ظرفیت ایجاد آموزش های بهتر

وشاد اب تر را درکلاسم فراهم کنم کلاسی که تادیروز محل مانور معلم بود

 امروزدیگر جای خودرا به داش آموزمحوری داده است دانش آموزی که با

اینترنت و داستان ورسانه های آموزشی درگیر است معلم را به صورت

معجزه آسایی دورزده است .

نبایدازاین واقعیت فرارکرد که گزینش معلم ما نسبت به کشورهای پیشرفته

 دارای اشکال می باشد اگراین عشق آموزگاری می بود دیگرنیازی به این

همه تغییرات دیکته شده نبود معلم بهترین وبالغ ترین کس درامر آموزش

است باید آستین هارابالا زند با مطالعه وبه روزکردن خود همگام باتغییرات

مثبت جهانی درامرآموزش گام بردارد ودراین راه چندقدم جلوتر ازبرنامه ریزان

 آموزش وپرورش حرکت کند .

به امید پویایی

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در جمعه ۲۷ آبان۱۳۹۰ و ساعت ۰ قبل از ظهر |

گذري به آموزش وپرورش ازسنتي بودن تا نوين شدن:

هيچ كس نمي تواند انكاركند كه تاريخ آموزش وپرورش قدمتي به درازاي آفرينش انسان برروي كره ي خاكي نداردواما عمررسمي آموزش وپرورش عمومي دركشور ما حول وحوش يك قرن مي باشدنزديك به دهه ها روال به خاطر سپاري وبازآوري سرلوحه ي كار آموزش بود گاهگاهي بعضي ازكتب تغيير مي كرد روش كار هميشه بي تغييرماندسكون ودرجازدن رمق تعليم وتعلم را گرفته بود.

تانزديك به يك د هه پيش سبك وسياق كهنه وفرسوده درتدريس وارزشيابي بي رمقي  وخشكي راتزريق كلاس ها مي نمودتنها توجه به حفظ كردن وبيان محفوظات بدون كم وكاست ارزشمندومورد توجه بود به اولين قدم ازحيطه ي شناختي يعني دانش توجه   مي شدبارها ديده مي شد كه دانش آموزمطلبي را درست وبراساس فهم آن مطلب بيان مي كرد ولي معلم ايراد مي گرفت تمامي موفقيت معلم دراين بود بچه هاي زيردستش به خوبي حفظ كنند نه اينكه چه ميزان تواناهستند دروسي مانند تربيت بدني وهنركه به چابكي ََُُُ،انعطاف پذيري ،ذوق وخيال بچه هاكمك شاياني مي كرد اصلا"مورد توجه نبوددرنظرمعلم حل رياضي عالي ونوشتن املاي خيلي خوب مساوي بودبا ورزش وهنرعالي حتي اگردانش آموزي بنيه ي ورزشي وهنري را هم نمي داشت وبالعكس هم وجود داشت .

__امروزه:

امروزه توجه به آموزش وپرورش براساس نيازمندي وعلاقه مندي بچه ها پايه ريزي مي شود درحاليكه دران روزها بچه ها فقط مي بايستي اطاعت مي كردنداين روال آموزش باعث تحويل فارغ التحصيلاني به جامعه   مي شد كه اگرد راداره اي موفق به كارمندي نمي شدندازكمترين مهارت عملي جهت كسب مشاغل موجود درجامعه عاجزبود ند

يعني عايد اينان ازآموزش وپرورش چيزي جز خواندن كتاب يا نامه اي نبود.

درچنين شرايطي بايدجنبيدتلاش كردزيرا تحولات جهاني كشورماراپس مي زد وممكن بود

فن آوري باسرعت خارق العاده اش جهان رادربربگيردوايچنين هم شد.

­­_سؤال اساسي كه همه مي پرسيدند اين بودكه براي هماهنگ شدن با فن آوري جهان مدرن بايدازكجا وچگونه آغازكرد؟

ابتدادليل اين ايستايي رادرآموزش وپرورش بايدجست كارشناسان به اين نتيجه رسيده اند تاحالا آموزش وپرورش برپايه ي يكسري دانش هاي نظري كار مي كرده وازدانش هاي عملي وكاربردي فاصله گرفته است.

توجه به آموزش وپرورش به عنوان بطن مشكل مورد توجه قرارگرفت چاره آن شدكه دبيرستان هاي فني وحرفه اي ايجاد گرددوبا كسب مهارت هاي مشاغل مختلف با گرفتن ديپلم فني جذب با زاركارشوند تنها بخشي ديگردرمراكزعالي به تحصيل ادامه دهنداگرچنين تدبيري اتخاذ نمي شددانشگاههاي كشور زيرفشار داوطلبان متقاضي له مي شد و عواقب ناخوشايندي به سبب آن همه فارغ التحصيل بيكار عايد جامعه مي گرديد.

وزارت آموزش وپرورش تا مدت هاي مديدي ازاين راهكار راضي به نظر مي رسيدبازهم كارچون ريشه اي نبود با  اشكال مواجه بودوبدين منوال، فكري اساسي مي بايستي به كمك اين جريان فرهنگي مي آمد .

تغيير مقطع ابتدايي به طوراساسي برپايه حيطه هاي شناختي ،عاطفي ورواني حركتي دردستوركارقرار گرفت.

محتواي كتب پايه به پايه وسال به سال تغييركرد محتواي كتب به كلي دگرگون شدكتاب هاي نظام نوين با تصاويري بسيارجذاب روحي ديگرگرفت.

روان شناساني مانند پيا‍ژه با نظريات كاربردي خود تاثيرپس عميقي ازلحاظ توجه به علايق دانش آموزان ،روشهاي تدريس ،چيدمان كلاس ،دانش آموزمحوري،درگيركردن بچه ها درفرايند يادگيري برآموزش وپرورش تاثيرگذاشتند.

تبديل كلاس به كارگاه آموزشي واستفاده ي ملموس وعيني ازابزارهاي آموزشي ،حفظ كردن جاي خودرا به مهارت هاي ذهني رواني وحركتي دادفارسي قديم باروش كلاسيكش جاي خودرا به دوكتاب بخوانيم وبنويسم با جذابيتي منحصربفرد وروش تدريسي كاملا"دانش آموزمحورداد بچه هاپس ازكلاس اول قدرت خوانداري وزيبا نويسي خوبي پيدا مي كردنددرعلوم به انجام آزمايشها ،توجه به مشاهده اثباط فرضيه ها به صورت علمي همه چيزرا عوض مي كردوكتاب علوم جديد دانش دنياي امروزاست درانشاخلاقيت ذهن وپروراندن افكاررنگ تازه اي پيداكردديني قديم نام هديه هاي آسمان را به خود گرفتوتدريس آن ازراه داستان گويي وبسياردلچسب ازراه پروازروح وانعطاف عواطف به تقويت باورهاي ديني وتوجه به ارزش ها پرداخت.

شيوه ي تدريس عوض شدولي بازهم نمره هاي عددي اقليتي را دراوج واكثريتي را بيزار نموده بوددرنظام كمي با توجه به اينكه ازصفرتابيست نقاط استرس زا فراوانند براثرصدمي دانش آموز رتبه بنديش تغيير             مي كردونتايج بدنمره هاي كمترازده چيزي جز افت شديد روحي وتحصيلي مردودي وترك تحصيلي هاي فراوان نبود.

ارزشيابي توصيفي:

چاره ي آن جايگزيني ارزشيابي توصيفي به جاي ارزشيابي كمي انديشيده شددراين نوع ارزشيابي ازمقياسهاي انرژي زا وخوشايند بهره گرفته شدمقياسهايي بانامهاي درحد انتظار،نزديك به حد انتظار ،احتياج به تلاش بيشتر يا خيلي خوب،خوب ،قابل قبول يا استفاده ازجملات آهنگين يا شعردرارزيابي فعاليت ها بكارگرفته شدندمقايسه كردن مطرودگرديد هدف اين بود هركس به فراخورخود مي بايستي تلاش مي كردرتبه بندي بچه ها حذف شد وهرفرد براي خود وآموزگارش ارزش داشت نگاه، نگاه همياري وپشتكاربود كسي موفق بود كه تلاش درست هدف دارداشته باشدتامين بهداشت رواني دانش آموزسرلوحه ي كارمعلم قرارگرفت كه درسايه ي آن يادگيري به خوبي جا مي افتد.

با توجه به آنچه ذكرشد آموزش وپرورش ازكتب درسي وشيوه هاي تدريس گرفته تا ارزشيابي تغييرفاحشي پيدا كرد.

_آيا شرايط وامكانات جهت ايجاد اين همه تغييرات درحد مطلوب بوده است يا نه ؟

دركل سيستم نوين خوب است وازاثرات مفيد آن چه براي دانش آموز وچه براي خانواده ها نمي توان با بي تفاوتي  گذشت ونتايج آن درمقاطع بالاتر آن است كه ديد ونگرش بچه ها را بكلي تغيير مي دهدونگاه آنان به آينده نگاهي نو وتازه خواهدبود.

آيا امكانات آموزشي درخورنام اين تغيير تدارك ديده شده است اگر آري آيا به درستي وبه موقع مورد استفاده ي معلمان دركلاس قرار گرفته است ؟

البته امكانات ووسايل تدريس تااندازه اي درمدارس موجود است ولي نوع طبقه بندي وسايل آموزشي مطلوب نيست اين وسايل به دليل نداشتن كارگاه آموزشي بعد ازمدتي غير مستعمل مي شونداگروسايل آموزشي ازنظرمرغوبيت جنس ومكان نگهداري جاي  مناسبي نداشته باشندبه صورت نامرتب روي هم قرارگرفته هيچ كس حوصله ي استفاده كرد ن ازآن ها را نخواهد داشت يا ورقي ازگرد وخاك روي آنها مي نشيندويا بعلت زيروروكردن هاي نامناسب مي شكنندخلاصه تعدادكمي ازمعلمان انگيزه ي بكارگيري اين ابزارهاي اصلي ومهم آموزش را خواهند داشت .

_را ه چاره وقرارگيري اين وسايل دربطن تدريس چيست؟

استفاده ازكمدهاي استاندارد با وسايل مرغوب دركلاس درس به طوري كه كلاس حالت يك كارگاه آموزشي را داشته باشد به راحتي بكارگيري اين ابزارها درامر فعاليت هاي ياد دهي ويادگيري  كمك درخورتحسيني خواهد نمودجاي راحت بچه ها با تهيه ي ميزونيمكت هاي مناسب فاكتورمهم ديگري است البته تجديدنظر دوباره به راههاي گزينش معلم كه علاقه مندي جزء مهمي ازآن باشد آموزش وپرورش مارا قوي ودرخورتحسين خواهد نمود.

اين مبحث را كوتاه خواهم نمودوآموزش نوين را باهمگام شدن امكانات لازم شايسته مي دانم زيرا اين سيستم همه بعدي مي انديشد دانش نظري خودرا با مهارت هاي عملي عرضه مي دارد.اين سبك پيوندي مفيدبين خانه ومدرسه وجامعه ايجاد مي كندورابطه ي خود را چند طرفه برقرار مي سازد وهردم درصددرفع نقايص است امروزه مدارس مجهز به اينترنت راهي اساسي جهت  وفق دادن اين نوع آموزش ها با تحولات عظيم جهان است وهمواره استعدادپويايي خودرا حفظ مي كند.حركتي متداوم با شرياني قوي كه ازابتدايي شروع شده تا دانشگاه وبعد ازآن هم ازراه پژوهش وتحقيق ادامه خواهد يافت و بازنخواهد ايستادشكوفايي عظيمي كه امروزه درعلم جهان ديده مي شود به بركت توجه ونگاهي درست به آموزش وپرورش است .

دوستان تغييرات دنيا هرروز عميق تر ازروزديگراست امروزه معناي سواد يعني كاربا كامپيوتر ودانستن زبان انگليسي است فرداها كسي ازتونخواهد پرسيد چه مدركي داري ازتو مي پرسد چه پروژه اي ارائه داده اي چه پژوهش هاي به انجام رسانده اي پس زمان خوابيدن بسر رسيده وعصربه روزشدن فرا رسيده است.

رمزموفقيت ملتي دراهميت به آموزش وپرورش رسمي وغيررسمي است.

   با اميد موفقيت  انشاءالله   

 

 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در سه شنبه ۱۴ دی۱۳۸۹ و ساعت ۱۲ بعد از ظهر |

اولين سال تدريس در شهرستان  ومشكلات فرارو:

 مدت ۱۲سال ازتدريسم را در روستاهاي اطرا ف شهرستان اشنويه سپري نمود ه ام تااينكه درسازماند هي كلي آموزگاران ابتدايي اشنويه كه در تابستان۸۹برگزار گرديد شركت نمودم باآنكه امتيازم زياد بالا نبود ولي همكاران قد يمي لطف فرمودند خدمت درروستا را ترجیح دادند!بدين ترتيب  مدارس شهري به روي ماگشوده شد ازميان آن همه مدارس تصميم گرفتم به يكي از آموزشگاههاي محروم شهرم بروم آري دل تودلم نبودخيلي شاد شدم كه لااقل اولين سالي است كه راحت به مدرسه مي روم والحمدلله مشكل رفت وآمد ندارم بله اينطور هم شد واما اين يه طرف قضيه بود بچه  ها هريك با خصوصيات متفاوت ازديگري با تربيت هاي جوربا جور... آموزش وكلاس داري را براي معلم سخت مي نمود اين تفاوت ها تنها تفاوت ظاهر ي ويادگيري نبودند بلكه تفاوت هاي بودند كه لرزه بر تن آموزگار مي انداختند اين هایی كه بيان مي كنم تفاوت نبودند بلكه دردي غير قابل درمان برپيكره ي اجتماع بودند دردي كه اگر همرا ه آينده نگري مي بود هيچ وقت ايجاد نمي گرديد :

درد اول _بچه هاي طلاق

توفكر مي كني بچه هاي طلاق انسانهاي عادي هستند!؟ ومانند بچه هاي ديگر نظم پذيرند !؟بهداشت فردي واجتماعي رارعايت مي كنند!؟پرخاشگر نيستند!؟بله درست حدس زده اي اين دانش آموزان ازنرم خارجند به سختي نظم پذيرند

س_چه كسي مقصر است ؟

مقصران اصلي بي شك شما پدر ومادري هستيد كه بدون آينده نگري ازدواج كرده ايدبدون هيچ واهمه اي از آينده ي خود وبچه هاي خود ازهم جدا مي شويد ودرآخر اين كودكان معصوم دريك محيط عادي بزرگ نخواهند شد يا مقررات  خشك وسخت نامادري يا عواطف بيش ازاندازه ي مادربزرگ وپدربزرگ  تربيت ناصحيح اينان شكل خواهد گرفت!!!

نا آگاهي وبي دانشي والدين  عامل مهم ديگري است كه اين  بچه ها را قرباني مي نمايد اگر آگاهي رشد يا بد به اين راحتي اين بچه ها به دست عزيز ترين كسانشان بينوا نخواهند شد.اجتماع مقصرديگري دراين معضل بزرگ است انتظارات نابجاي مردم يك جامعه كه والدين هم بخشي ازآن هستند باعث عدم سازگاري وعدم واقع نگري افراد يك  جامعه به هم ديگر شد ه است .

درددوم_بي تفاوتي اوليا دربرابر وضع تحصيلي وتربيتي فرزندان:

سال تحصيلي به اواسط خودنزديك مي شود ولي خبري ازبعضي ازاوليا نيست علي الرغم توصيه ها وسفارشات فراوان هنوز به بچه هاي خود سرنزده اند مراجعه ي اوليا به آموزشگاه به فرزندان روحيه مي بخشد وبچه ها مسير پيشرفت خود را پيدا مي كنند دركلاس ما بچه هايي هستند باوضعيت تحصيلي نه چندان مناسب هنوز قدمي ازجانب والدين كه جهت حل معضل آموزشي و تربيتي وحتي بهداشتي برداشته باشند ديده نشده است !معلم هم بدون همكاري خانواده دركار خود چندان موفق نخواهد شد البته آموزگار با وجدان بيدار خود قدمي ازكار ارزشمند خود كوتاه نخواهد آمد نه تنها درفالب گروه بلكه به شيوه ي فردي درامر آموزش وتربيت سنگ تمام خواهدگذاشت به اميد سربلندي تمامي كودكان كره ي زمين ...با همه ي اين موارد حال جاي اين سؤال پيش مي آيد كه گناه اين دسته ازكودكان چيست كه داراي چنين والدين بي تفاوتي هستند !؟آيا اين دسته ازوالدين با بي تفاوتي خود آينده ي عزيزان خود را به تباهي نمي كشند!؟اميد وارم اين سؤالات بي جواب نمانند وشاهد فرداي پويا وكارآمد به دست پرتوان اين پروانه ها باشيم .

 جواب به درد هاي يك آموزگار:

سخن من با همه است اول با خودم دوم با والدين  و آخر با همه ي مردمان يك اجتماع :

درزندگي قبل ازهر چيز بايد برنامه داشت وبعد برنامه ي ازقبل پي ريزي شده رامرحله به مرحله اجرا كنيم ودرحين اجرا به دفعات كارخود را ارزشيابي نموده وايرادات را رفع نماييم تا بتوانيم قله هاي موفقيت را يكي پس ازديگري فتح نماييم دوستان كودك ثمره ي زندگي يك انسان است پيشرفت اوبه افكار ما گره خورده است وايشان مطابق پارا مترهاي ذهن والدين براي آينده ي خود نقشه مي كشد

لابد مي پرسيد مي خواهم آينده ي نورچشمم بدرخشد ولي چگونه ؟دوستان خيلي راحت قبل ازازدواج ازخود چند سؤال اساسي بپرسيم  كي بايد ازدواج كنم ؟با  چگونه فردي ازدواج كنم ؟ اهدافم ازازدواج چيست ؟براي فرزندانم تا رسيدن به موفقيت درجامعه چه راهكارهايي تدارك ببينم ؟آيا خانم آينده ام قابليت هاي مادرشدن را دارد؟آيا مي توانم پدري با گذشت براي فرزندانم باشم ؟آيا توانايي تامين وضعيت مالي ومعنوي را دارا مي با شم؟

اگرما براي تك تك اين سؤالات يا ۷۰درصد آن ها جواب داشته با شيم نه شا هد بچه هاي طلاق خواهيم بود ونه خبري از  پدراني با افكار سنتي كه هنوز هدف از تولد بچه ها را نمي توانند تشريح كنند خواهيم بود

با بيان موارد فوق واهميت آينده بي شك ميزان  دانش والدين وآگاهي آنان ازوضع موجود داشتن توانايي مالي حداقل متناسب با شرايط خود مي تواند دربهبود شرايط كودكان واحساس مسؤليت بيشتر ره گشا باشد .

بسيا راين در وآن دررا كوبيدم ولي همنوايي يافت نشد تصميم برآن گرفتم كه مطالبي را برروي اين صفحات سفيد بنگارم به اميد يافتن نوري به اميد نبودن حتي يه خانه ي بي تنوري به اميد نيامدن قطره اشكي برگونه هاي كودك صبوري به اميد شادزيستن تك تك پروانه هاي بال توري به اميد او كه هيچ خانه اي را  بي مادرمهربان نگذارد  مادر دلسوزم مادر عاقلم مادرم دوستت دارم خيلي     انشاالله 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در پنجشنبه ۹ دی۱۳۸۹ و ساعت ۲۱ بعد از ظهر |

با دانش آموز نيازبه تلاش بيشتردركلاس اول ابتدايي  چه

راهكارهاي تقويتي تدارك ديده ام :

۱.مهمترين قدم اين است كه  آموزشگاه ووالدين را ازجريان آموزشي اين گروه از

دانش آموزان  باخبركنيم وجريان يادگيري را به نحو مطلوب به اطلاع آنها برسانيم.

۲.ارزشيابي  فعاليتهاي آنها بصورت روزانه وبازخورد كارهاي انجام گرفته  بصورت

صميمانه وتفهيم اشكالات به خود اين بچه ها را دردستوركارقراردهيم.

٣.واداركردن اين گروه ازبچه ها به انجام تلاش درجهت رفع كاستي ها دركلاس يا

درمنزل  را دردستورالعمل رسيدن به  اهداف آموزشي وپرورشي  خود قرار دهيم.

۴.دانش آموزان  داراي مشكل در سي را دركناردانش آموزان زرنگ كلاس قرار دهيم .

۵.به صورت فردي و روزانه ازآنها ارزشيابي بعمل‌ آوريم .

۶.كلمت مهم وكليدي بعضي ازدروس را به صورت پازل درآورده واز آنها بخواهيم با

 كارت هاي داده شده ي مربوط به كلمات پازل درست كنند.

۷.درهنگام گفتن املا به املا نويسي آنها سركشي نموده وكلماتي را كه درنوشتن

 آنها بامشكل مواجه هستند بخش خواني يا صداكش نموده وحتي نشان دهيم

زيرا املا درپايه ي اول بايد هم حالت آموزشي وهم حالت ارزشيابي داشته باشد.

۸.دربسياري ازاوقات ازبچه ها بخواهيم جدول هاي حروف الفبا وتركيبي مربوط به

 صامت ومصوت ها را هم خواني كنند.

۹.منتظر فرصت باشيم تااين دسته از بچه ها را مورد تشويق مادي ومعنوي قرار دهيم.

تشويق باعث پيشرفت مي شود ضمنا" نوع تشويق بايد بجا وبه موقع باشد تا لذت

وارزش خود را ازدست ندهد.

۱٠.زمينه ي هرگونه تحقير را ازجانب بچه ها يا خود آموزگار ازبين ببريم زيرا درهنگام

 تحقير سلولهاي بخش نيم كره ي چپ مغز پوياي خودرا ازدست داده وبرروي

نيم كره ي راست مغز تاثير منفي مي گذارند درنهايت يادگيري مختل شده

 ونوآموز چيزي ياد نمي گيردوممكن است دچار تخريب روحيه شود.

۱۱.امروزه مي دانيم كه تقلب وسيله اي است براي يادگيري پس هرروزاملا

بگوييم وزمينه ي تقلب اين دسته ازبجه ها را فراهم سازيم وگاها"ازبچه ها

بخواهيم كه به هم نگاه نكنند تا بدانند كه مستقل نويسي است كه تواناييهاي

بچه ها را به نمايش مي گذارد وبه اين نتيجه برسند كه تكيه به خود

وتواناييهايشان است كه ضامن پيشرفتشان خواهد بود.

 

      با اميد به موفّقيت هرچه بيشتر اين بچه هاي عزيز

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در دوشنبه ۶ دی۱۳۸۹ و ساعت ۹ قبل از ظهر |

نام ونام خانوادگي:..........................آزمون رياضي

    كلاس  اول ۲         ۱۵خرداد ۲        مورخه.../..../٨٩      آموزگار : يوسف  زاده  

       

 

۱.اعداد مناسب قرار دهيد.

 

 

٣

۲

 

 

 
 

 

۴

 

 

۱

                                                                                                                                                                

 

 ازنمادها بهره گيريد.

=

 

           ۴ Ο  ٣          ٠Ο۲            ۵О۱     ۴Ο۴      ۲Ο۵         ٣Ο٣

 

٣.جمع هاي داده شده را حل كنيد.

 

۝=۱+ ۱          ۝=۱+۲           ۝=٣+۱               ۝=٠+۴ 

 

۝=۵+٠           ۝=۲+۲            ۝=٣+۲               ۝=۴+۱  

 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در سه شنبه ۳۰ آذر۱۳۸۹ و ساعت ۲۰ بعد از ظهر |

نام ونام خانوادگي  ................................           آزمون املای توصیفی کلاس اول       

              مورخه ي ......./......../٨٩                دبستان ۱٥خرداد۲آموزگار:يوسف زاده

 

 .............................................................................................................................

 

 .............................................................................................................................

 

 ..............................................................................................................................

 

 ..............................................................................................................................

 

 ............................................................................................................................

 

 ............................................................................................................................

 

 ...........................................................................................................................

 

 ..........................................................................................................................

 

 .........................................................................................................................

 

 .........................................................................................................................

 

۱به طور مستقل مي نويسد  .                  بله  ۝       خير۝       تاحدودي  ۝

۲.علا يم نقطه گذا ري رارعايت مي كند.     خیلی خوب۝   خوب۝  قابل قبول۝ نیازبه تلاش بیشتر۝

٣زيبا مي نويسد.                                  خیلی خوب۝   خوب۝  قابل قبول۝ نیازبه تلاش بیشتر۝

۴.نزديك به خط كتاب بنويسيم مي نويسد.   خیلی خوب۝   خوب۝  قابل قبول۝ نیازبه تلاش بیشتر۝

۵غلط املايي دارد.                                خیلی خوب۝   خوب۝  قابل قبول۝ نیازبه تلاش بیشتر۝         

 

 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در سه شنبه ۳۰ آذر۱۳۸۹ و ساعت ۲۰ بعد از ظهر |
دوستان گرامی مدتی است که وبلاگ کردی جدیدم رابانام (شنووکیله شین )

شروع نموده ام امیدوارم ازاین راه دین خودرا به تاریخ ومردمان نجیب شهرم ادانمایم

 با انکه کاروبلاگ نویسی کاریست مشکل ولی به پشتوانه ی حضرت حق ونظرات

شما دوستان درکارم انشاءالله موفق خواهم شد .

 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در پنجشنبه ۱۵ مهر۱۳۸۹ و ساعت ۲۲ بعد از ظهر |

 

بازخوردهايي كه درارزشيابي فعاليت هاي كتبي مانند آزمونهاي املا

 بنويسيم و...به بچه ها ارائه مي شوند بهتراست آهنگين وشعرگونه با شند

مواردي ازاين بازخوردهادرزيرارائه مي شود:  

 

     بارون دونه دونه                    كارت شده نمونه

   

    دوستت دارم شقايق                 كودك خوب ولايق

 

   عزيزم مثل قبل ها                 دقت كن به نقطه ها

 

     اي كودك نازنين                    كمترپاك كن آفرين

 

    نوشته ام با اين رنگ              خطت هست قشنگ

 

   دخترم بايد بدونه                  هميشه يادش بمونه

 

   فرشته ي بهشتي                 خسته بودي نوشتي ؟

 

     فرشته ي بهشتي                بي حوصله نوشتي؟

 

    دقت وسعي وتلاش             به اندازه داشته باش

 

   مانند يه پرستو                سر مي كشي به هرسو

 

      تابلو كتاب مي خوني         چيزهاي نو مي دوني

 

      باتمريني كه كردي              پيشرفت عالي كردي

 

        مي نويسي چه زيبا             آفرين ومرحبا

 

        شروع بكن كارت را           باياد ونام خدا

 

        دوست خوبت كتابه            خوندنش مثل آبه

 

        يادت نره خط كشي           فردا حتما" بكشي

 

        برگه نكن دوباره            ازدفتر بي چاره

 

       اي كودك بهشتي            كامل دقيق نوشتي

 

       هستي دقيق وپرتلاش       هميشه خنده رو باش

 

      كودك خوب ونازي         واژه درست مي سازي

 

     پي برده ام به رازي        زيبا جمله مي سازي

 

        عقيده ي من اينه            كودك خوب همينه

 

         خلاقي ومهربون           هميشه اينطور بمون

 

         ماهي نوشت تودريا         آفرين ومرحبا

                            

                           

 

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در پنجشنبه ۱۵ مهر۱۳۸۹ و ساعت ۲۱ بعد از ظهر |
اوایل سال تحصیلی بود یکی دوهفته ازبازشدن مدارس می گذشت عشق به صفای

کودکان معصوم کلاس یک لحظه فکرم را رها نمی کرد هرطورشد یک روزفراغت کاری

فرارسید تصمیم گرفتم به پارک شهر بروم درآنجا کمی استراحت کنم با لاخره روز

جمعه ساعت ۱۰صبح به پارک رسیدم گلهای زیبایی نظرم را به خودجلب نمودند

 یکی ازیکی زیباترشماهم نگاه کنید

انتخاب سخت شد نمی دانستم کدام یک را انتخاب کنم زیرا هرگل برای من بوی

دانش آموزی می دادوهررنگ حکایت  ازوجود تفاوت های فردی دانش آموزانم

می نمود نتوانستم گلی را بچینم ورنگی را جداازرنگهای دیگرببینم قدمهای را

برداشتم آرام آرام به خانه می رفتم تنوع فصول سال پیش چشمم می آمد

 

بهارسرسبز پاییز زرد وزمستان سردهمگی زیبایند سبزی بدون زردی وزردی

بدون سردی معنایی ندارد آری متین بدون دیاکو وهاوری بدون هادی معنایی ندارند

 این دانش آموزان چون گلهایی می مانند که درکنارهم گلستانی می سازند

بدین ترتیب دریک روز تعطیل وجود تفاوت وتنوع را ازعظمت های خلقت جهان

 دانستم وتصمیم گرفتم که با هریک ازبچه هایم درفراخور توانایی خودبرخوردنمایم.

                                 ارادتمندشما دیاکو آموزگارپروانه های عاشق

+ نوشته شده توسط ادريس يوسف زاده در دوشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۹ و ساعت ۲۱ بعد از ظهر |